Център за административно обслужване - 0800 19221

Проекти на нормативни документи

2024 г.

Справка - Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Гурковокъм документапубликувано на 16.05.2024 г.
Мотиви към проекта за  Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетна прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Гурковокъм документапубликувано на 12.04.2024 г. 
Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години,
за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Гурково
към документапубликувано на 12.04.2024 г.
Проект на Програма за управление и разпореждане с имотите общинска собственост в община Гурково, област Стара Загора през 2024 г.към документапубликувано на 04.01.2024 г.

2023 г.

Стратегия за управлението на Общинската собственост за мандат 2024-2027 г. към документапубликуван на 11.12.2023 г.
Доклад и План-Сметка за планираните постъпления и разходвани средства от такса битови отпадъци за 2024 годинакъм документапубликуван на 11.12.2023 г.
Анализ на потребностите на социални услуги - ПРОЕКТкъм документа
Утвърдена препоръчителна структура на предложениекъм документа
Приложение №1към документа

2022 г. 

НАРЕДБА ТАКСИ АВГУСТ  2022 г.към документапубликувано на 03.08.2022г.

СПРАВКА-За отразяване на становищата и предложенията, получени, в резултат от обществени консултации на проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Гурково-03.08.2022 г.- 03.09.2022 г.

към документапубликувано на 05.09.2022г.
ПРОЕКТ НА ПРОГРАМА ЗА  ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА ОБЩИНА ГУРКОВО ЗА ПЕРИОДА 2021-2028 ГОД.към документапубликувано на 02.02.2022 г. 
СПРАВКА ПРОЕКТ ПРОГРАМА ООСкъм документапубликувано на 15.03.2022 г.
ПРОГРАМА ЗА  ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА ОБЩИНА ГУРКОВО ЗА ПЕРИОДА 2021-2028 ГОД.-1 ЧАСТкъм документа
ПРОГРАМА ЗА  ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА ОБЩИНА ГУРКОВО ЗА ПЕРИОДА 2021-2028 ГОД.-2 ЧАСТкъм документа
ПРОЕКТ НА ПОСЛЕДВАЩА ОЦЕНКАНА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА ГУРКОВО ЗА ПЕРИОДА 2014-2020Г.към документапубликувано на 02.02.2022 г.
СПРАВКА ПРОЕКТ ПОСЛЕДВАЩА ОЦЕНКА ОПРкъм документапубликувано на 15.03.2022 г. 
ПОСЛЕДВАЩА ОЦЕНКА НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА ГУРКОВО ЗА ПЕРИОДА 2014-2020Г.към документапубликувано на 02.02.2022 г.
Справка за заведени писмени мнения, становища, предложения и възражения по проекта на Годишна програма за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост през 2022 г.към документапубликувана на 24.01.2022 г.

2021 г.

Проект на ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА ГУРКОВО, ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА ПРЕЗ  2022 г.” на Община Гурковокъм документапубликувано 22.12.2021
Справка за заведени писмени мнения, становища, предложения и възражения по проекта на Правилник за отмяна на Правилник за организацията и дейността на Общинска комисия по безопасност на движението по пътищата на територията на община Гурковокъм документапубликувана на 19.07.2021 г.
Проект на Правилник за отмяна на Правилник за организацията и дейността Общинската комисия по безопасност на движението по пътищата на територията на община Гурковокъм документапубликуван на 01.07.2021 г.
Справка за заведени писмени мнения, становища, предложения и възражения по проекта на Правилник за отмяна на Правилник за организацията и дейността на съвета по наркотични вещества-Гурковокъм документапубликувана на 14.06.2021 г.
Проект на Правилник за отмяна на Правилник за организацията и дейността на съвета по наркотични вещества-Гурковокъм документапубликуван на 31.05.2021 г.
Справка за предложенията, становищата и възраженията, получени при публикуването на Интернет страницата на община Гурково към Правилник за отмяна на Правилник за организацията и дейността на Консултативния съвет по туризъмкъм документапубликувана на 17.05.2021 г.
Проект на Правилник за отмяна на Правилник за организацията и дейността на Консултативния съвет по туризъм.към документапубликувано на 29.04.2021г.

2020 г.

 Проект на Програма за управление на общинската собственост за 2021г.към документапубликувано на 22.12.2020 г. 
МОТИВИ КЪМ ПРОЕКТА ЗА ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- ГУРКОВО, НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО  МУ С ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯкъм документа
Справка за предложенията, становищата и възраженията, получени при публикуването на Интернет страницата на община Гурково към Проект на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет - Гурково,неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.към документапубликувано на 23.07.2020 г.

Проект на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет - Гурково, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация

към документа22.06.2020 г.
Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определяне размера на местните данаци  на територията на Община ГурковоСправка за постъпили предложения по Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на Община Гурково към документапубликувано на 02.03.2020 г. гпубликувано на 18.03.2020 г.
Проект за отмяна на Наредбата за организацията и дейността наклубовете за пенсионерите и инвалидите в Община Гурково.Справка за постъпили предложения по Наредба за отмяна на наредбата за организацията и дейността на пенсионерските клубовекъм документа

публикувано на 26.02.2020г.

публикувано на 18.03.2020 г.

2019 г.

Проект на стратегия за управление на Общинската собственост 2020г.-2023г.към документа публикувано на 20.12.2019г
Проект на Програма за управление на общинската собственост 2020г.към документапубликувано на 20.12.2019г.
Предложение относно одобряване на план-сметка за приходите и разходите от такса битови отпадъци за 2020г.към документакъм документапубликувано на 02.12.2019г.
Проект за изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община ГурковоСправка за заведени писмени мнения, становища, предложения и възражения по проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на Община Гурковокъм документакъм документапубликувано на 02,12.2019г.публикувано на 18.12.2019г.
Проект за изменение и допълнение на Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени  на услуги на територията на Община ГурковоСправка за заведени писмени мнения, становища, предложения и възражения по проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени  на услуги на територията на Община Гурковокъм документа към документапубликувано на 29.11.2019г.публикувано на 18.12.2019г.
Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за управление на отпадъците на територията на Община Гурково към документапубликувано на 22-10-2019
Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за управление на отпадъците на територията на община ГурковоСправка за заведени писмени мнения, становища, предложения и възражения по проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за управление на отпадъците на територията на  Община Гурково – публикувано на 08-05-2019 г.към документапубликувано на 04-04-2019
Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за настаняване под наем на граждани с доказани жилищни нужди и продажба на общински жилища на техните наематели и на други лицакъм документапубликувано на 07-02-2019
Справка за предложенията, становищата и възраженията, получени при публикуване на Интернет страницата на Община Гурково на Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за настаняване под наем на граждани с доказани жилищни нужди и продажба на общински жилища на техните наематели и на други лицакъм документапубликувано на 11-03-2019

2018 г.

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Гурковокъм документапубликувано на 31-10-2018
Справка за предложенията, становищата и възраженията, получени при публикуване на Интернет страницата на Община Гурково на проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Гурковокъм документапубликувано на 04-12-2018
Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 за обществения ред в община Гурковокъм документапубликувано на 23-10-2018
ПРОЕКТ НА ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКАТА КОМИСИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА  ОБЩИНА ГУРКОВО.към документапубликувано на 05-10-2018
Справка за предложенията, становищата и възраженията, получени при публикуване на Интернет страницата на Община Гурково на проект на Правилник за организацията и дейността на общинската комисия по безопасност на движението по пътищата на територията на община Гурковокъм документапубликувано на 13-11-2018
Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Гурково, заедно с мотивите и финансова обосновка.към документапубликувано на 25-09-2018
Справка за предложенията, становищата и възраженията, получени при публикуване на Интернет страницата на Община Гурково на проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Гурково, заедно с мотивите и финансова обосновка.към документапубликувано на 16-10-2018

ПРОЕКТ на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Гурково, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация
към документапубликувано на 20-08-2018
Справка за предложенията, становищата и възраженията, получени при публикуване на Интернет страницата на Община Гурково на проект на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Гурково, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрациякъм документапубликувано на 20-09-2018
Проект за нормативен акт - НАРЕДБА за придобиване, притежаване, отглеждане на кучета - домашни любимци и овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на Община Гурковокъм документапубликувано на 17-08-2018

Справка за предложенията, становищата и възраженията, получени при публикуване на Интернет страницата на Община Гурково на Проект на Наредба за придобиване, притежаване, отглеждане на кучета- домашни любимци и овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на Община Гурково

към документапубликувано на 18-09-2018
Проект на „Наредба  № 1 за осигуряване на обществения ред  на територията на  община Гурково“.към документапубликувано на 16-08-2018

Справка за предложенията, становищата и възраженията, получени на проведентата обществена консултация по предложения Проект на Наредба № 1 за осигуряване на обществен ред на територията на община Гурково
към документапубликувано на 18-09-2018
Проект на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Гурково, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрациякъм документипубликувано на 07-06-2018
Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за наемни цени на недвижимите имоти – общинска собственост в Община Гурковокъм документапубликувано на 14-03-2018
Справка за предложенията, становищата и възраженията, получени при публикуване на Интернет страницата на Община Гурково на Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за наемни цени на недвижимите имоти – общинска собственост в Община Гурковокъм документапубликувано на 17-04-2018
Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за наемните цени на недвижимите имоти-общинска собственост в Община Гурковокъм документапубликувано на 22-01-2018
Справка за предложенията, становищата и възраженията, получени при публикуване на Интернет страницата на Община Гурково на Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за наемните цени на недвижимите имоти-общинска собственост в Община Гурковокъм документапубликувано на 22-02-2018
Проект за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет- Гурково, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрациякъм документапубликувано на 15-01-2018
Справка за предложенията, становищата и възраженията, получени при публикуване на Интернет страницата на Община Гурково на Проект за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет- Гурково, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрациякъм документапубликувано на 19-02-2018

2017 г. 

Проект за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет- Гурково, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрациякъм документапубликувано на 06-12-2017
Проект на Наредба за  изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Гурковокъм документапубликувано на 10-11-2017
Проект на План-сметка за планираните постъпления и необходимите разходи от ТБО за сметосъбиране, сметоизвозване, обезвреждане на битовите отпадъци в депа или други съоръжения, чистота на териториите за обществено ползване на територията на Община Гурково за 2018 г.  към документапубликувано на 10-11-2017
Проект на Актуализиран документ за изпълнение на Общински план за развитие на Община Гурково 2014-2020 г.към документапубликувано на 03-11-2017
Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи – общинска собственост.към документапубликувано на 27-10-2017
Проект за отмяна на разпоредбанаподзаконов нормативен акт – чл.10,ал.1, т.5 от Наредба за рекламната дейност на територията на Община Гурково. към документапубликувано на 03-07-2017
ПРОЕКТ НА ПРОГРАМА ЗА ОВЛАДЯВАНЕ ПОПУЛАЦИЯТА НА БЕЗСТОПАНСТВЕНИТЕ КУЧЕТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ГУРКОВО 2017 – 2020 г.към документапубликувано на 23-05-2017
Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбаза условията и редаза записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини на територията на община Гурково.към документапубликувано на 12-04-2017
ПРОЕКТ НА ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ ЗА ПЕРИОДА 2016 – 2020 г.към документапубликувано на 06-04-2017
ПРОЕКТ НА ПРОГРАМА ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ВЪЗОБНОВЯЕМИ ЕНЕРГИЙНИ ИЗТОЧНИЦИ ЗА ПЕРИОДА 2016 – 2020 г.към документапубликувано на 06-04-2017

2016 г.

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Гурковокъм документапубликувано на 23-12-2016 г.
Проект за изменение в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Гурковокъм документапубликувано на 17-11-2016 г.
Проект на Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини на територията на община Гурковокъм документапубликувано на 16-11-2016 г.
Проект на Наредба за реда за получаване и управление на даренията от Община Гурковокъм документапубликувано на 31-10-2016 г.
Проект за допълнения в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Гурковокъм документапубликувано на 25-10-2016 г.
Справка за предложенията, становищата и възраженията, получени при публикуването на Интернет страницата на община Гурково към Проект за допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Гурковокъм документа
Проект за отмяна на разпоредбата на чл.15 и чл.16 от Наредбата за ред и условия за поставяне на преместваеми обекти на територията на Община Гурковокъм документапубликувано на 15-09-2016 г.
Проект за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Гурково, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрацияпубликувано на 12-09-2016 г.към документа
Проект за допълнения в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Гурковопубликувано на 12-09-2016 г.към документа
Проект на наредба за изменение и допълнение на наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетна прогноза за местните дейности- публикувано на 29-08-2016 г.към документа
Справка за предложенията, становищата и възраженията, получени при публикуването на Интернет страницата на община Гурково към Проект на наредба за изменение и допълнение на наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетна прогноза за местните дейностикъм документакъм документа
ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА НАЕМНИТЕ ЦЕНИ НА НЕДВИЖИМИТЕ ИМОТИ – ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА ГУРКОВОкъм документа
Проект за Наредба за реда и начина за отпускане на еднократна финансова помощ към документа
Проект за решение на основание чл.21ал.1 т.2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Гурково във вр. С чл.33 ал.1 т 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация/ЗМСМА/към документа

.doc

.doc

.doc

.doc