Център за административно обслужване - 0800 19221

Наредби

 1. НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА, РЕДА И КРИТЕРИИТЕ ЗА ФИНАНСОВО ПОДПОМАГАНЕ НА СПОРТНИТЕ КЛУБОВЕ В ОБЩИНА ГУРКОВО
 2. НАРЕДБА ЗА РЕДА НА УЧРЕДЯВАНЕ НА ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА И УПРАЖНЯВАНЕ НА ПРАВАТА НА СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНАТА В ТЪРГОВСКИТЕ ДРУЖЕСТВА

 3. НАРЕДБА БЮДЖЕТ 27/10/2016 ПОСЛЕДНА
 4. НАРЕДБА ПРИЕМ ДЕЦА
 5. НАРЕДБА  ЗА РЕДА И НАЧИНА  ЗА ОТПУСКАНЕ НА ЕДНОКРАТНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ НА ГРАЖДАНИ ОТ ОБЩИНА ГУРКОВО

 6. НАРЕДБА ЗА НАСТАНЯВАНЕ ПОД НАЕМ НА ГРАЖДАНИ С ДОКАЗАНИ ЖИЛИЩНИ НУЖДИ И ПРОДАЖБА НА ОБЩИНСКИ ЖИЛИЩА НА ТЕХНИТЕ НАЕМАТЕЛИ И НА ДРУГИ ЛИЦА
 7. НАРЕДБА ЗА РЕГИСТРАЦИЯ, ОТЧЕТ И ИЗИСКВАНИЯ, НА КОИТО ТРАБВА ДА ОТГОВАРЯТ ППС С ЖИВОТИНСКА ТЯГА В ОБЩИНА ГУРКОВО

 8. НАРЕДБА ЗА НАЕМНИ ЦЕНИ НА НЕДВИЖИМИТЕ ИМОТИ  –ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА ГУРКОВО
 9. НАРЕДБА ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД  НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ГУРКОВО
 10. НАРЕДБА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ  ЗА ПОЕМАНЕ НА ОБЩИНСКИ ДЪЛГ В ОБЩИНА ГУРКОВО 
 11. НАРЕДБА ЗА РЕКЛАМНАТА ДЕЙНОСТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ГУРКОВО
 12. НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОТПУСКАНЕ НА СТИПЕНДИИ НА СТУДЕНТИ  РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ ОТ ОБЩИНА ГУРКОВО
 13. НАРЕДБА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ГУРКОВО
 14. НАРЕДБА  ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРИНУДИТЕЛНО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗАПОВЕДИТЕ ПО чл.196, ал.3 и чл.225а, ал.3 от ЗУТ


 15. НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ГУРКОВО
 16. НАРЕДБА ЗА ОТГЛЕЖДАНЕ НА ЖИВОТНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ГУРКОВО
 17. НАРЕДБА ЗА УПРАВЛЕНИЕТО, СТОПАНИСВАНЕТО И ВЪТРЕШНИЯ РЕД НА ГРОБИЩНИТЕ ПАРКОВЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ГУРКОВО
 18. НАРЕДБА ЗА УПРАВЛЕНИЕ, СТОПАНИСВАНЕ  И ПОЛЗВАНЕ НА ЗЕМИТЕ И ГОРИТЕ ОТ ОБЩИНСКИЯ ПОЗЕМЛЕН ФОНД
 19. НАРЕДБА ЗА ОХРАНА И ОПАЗВАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ИМОТИ И СЕЛСКОСТОПАНСКАТА ПРОДУКЦИЯ В ОБЩИНА ГУРКОВО
 20. НАРЕДБА ЗА РЕД И УСЛОВИЯ ЗА ПОСТАВЯНЕ НА ПРЕМЕСТВАЕМИ ОБЕКТИ НА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ГУРКОВО
 21. НАРЕДБА ЗА СИМВОЛИТЕ И НАГРАДИТЕ НА ОБЩИНА ГУРКОВО
 22. НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ГУРКОВО
 23. НАРЕДБА ЗА ИЗГРАЖДАНЕ И ОПАЗВАНЕ НА ЗЕЛЕНАТА СИСТЕМА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ГУРКОВО
 24. НАРЕДБА ЗА РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ , УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ И ВЕЩИ - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ