Център за административно обслужване - 0800 19221

Вътрешни правила

Вътрешни правила за защита на лицата , подаващи сигнали за 

нарушения и последващи дейстия по тях в община Гурково

 към документа публикувано на 04.05.2023г.
Вътрешни правила за заплатите в Общинска администрация към документа публикувано на 04-02-2019
Вътрешни правила за организация на административното обслужване в Община Гуркво към документа публикувано на 30-07-2020
Вътрешни правила за РЗ общински дейности Община Гурково  към документа публикувано на 18-05-2017
Вътрешни правила бюджетен процес Община Гурково към документа публикувано на 28-04-2017

Заповед №З-6/04.01.2021.pdf

Заповед № З-5/04.01.2021.pdf

Вътрешни правила за РЗ на Община Гурково.pdf