Център за административно обслужване - 0800 19221

ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ОТЧЕТА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ГУРКОВО ЗА 2022 г

О Б Я В А

 

ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ОТЧЕТА ЗА

ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ГУРКОВО

ЗА 2022 г.

 

На основание чл. 140, ал. 4 от Закона за публичните финанси и във връзка с чл. 44, ал. 4 от Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години и за за съставяне,обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Гурково

Председателят на Общински съвет – Гурково

 

КАНИ

 

местната общност, всички обществени организации и

юридически лица от общината за участие в

 

ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ОТЧЕТА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО

НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ГУРКОВО ЗА 2022 г.

 

Обсъждането ще се проведе   на 17.07.2023 г. /ПОНЕДЕЛНИК /  

от 17:00 часа  в Младежки дом, находящ се на пл.“Генчо Къргов“

гр. Гурково при следния

 

ДНЕВЕН РЕД:

 

  1. Запознаване с информацията, представляваща основните показатели по отчета   за   изпълнението  на  общинския  бюджет  за 2022 г.  
  2. Обсъждане на изготвената информация и публикуваните материали по отчета на бюджета за 2022 г.

 

       Гражданите могат да се запознаят с пълния текст на годишния отчет на електронната страница на Община Гурково www.gurkovo.bg „Бюджет и финанси“ – „ Публично обсъждане проектобюджети" и   на хартиен носител в стая № 19 в сградата на Община Гурково, бул. „Княз Александър Батенберг” № 3, всеки работен ден от 09:00 до 16:00 часа до 13.07.2023 г.,вкл.

 

       Очакваме становищата на граждани, представители на неправителствени организации, местния бизнес, общински съветници, кметове, кметски наместници на населени места и ръководители на бюджетни звена.

 

       Вашите мнения, препоръки и въпроси, свързани с отчета за   изпълнението  на  общинския  бюджет  за 2022 г.  можете да направите писмено в деловодството на общината или на електронен адрес: 

obshtina@ gurkovo.bg   или    obs@ gurkovo.bg  

 

 

Гочо Гочев / п /

Председател на Общински съвет  -  Гурково