Център за административно обслужване - 0800 19221

Съобщение за публикуван проект за обществено обсъждане

 С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Обществено обсъждане на Анализ на потребностите в община Гурково и

Предложение за планирането на социални услуги на общинско и областно

ниво, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет

 

В съответствие с изискванията на Закона за социалните услуги и Наредбата за планиране на социалните услуги, Община Гурково изготви Анализ на потребностите от социални услуги на общинско и областно ниво и Предложение за планиране на социални услуги на общинско и областно ниво, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет.

В тази връзка, съгласно чл.42 от Наредбата на планиране на социалните услуги, считано от  21.02.2023 г., в 30-дневен срок предоставяме на вниманието Ви за обсъждане проект на Анализ на потребностите от социални услуги и Предложение за планираните социални услуги на общинско и областно ниво в община Гурково. виж проект

 

Мнения и предложения могат да бъдат направени:

на e-mail: gurkovo_obs@abv.bg

в писмен вид в Общинска администрация Гурково

съобщение