Център за административно обслужване - 0800 19221

Разпределение на имоти с начин на трайно ползване - пасища, мери и ливади

Вижте разпределението на имоти с начин на трайно ползване - пасища, мери и ливади - тук