Център за административно обслужване - 0800 19221

Декларации по ЗПКОНПИ

ОБЩИНА ГУРКОВО

Публичен регистър на декларациите по чл.35 от Закона за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобито имущество на лицата по §2 от ДР на ЗПКОНПИ – 2021година- ВИЖ

Декларации и регистри по декларациите по ЗПКОНПИ 2020

                                                                                                                                     Приложение № 2

ОБЩИНА ГУРКОВО

Публичен регистър на декларациите по чл.35 от Закона за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобито имущество на лицата по §2 от ДР на ЗПКОНПИ – 2020 година

 

 

Вх.№ /дата на подаване

 

ИМЕ

 

ФАМИЛИЯ

ДЛЪЖНОСТ

ДЕКЛ.

чл. 35

ал. 1 т. 1

ДЕКЛ.

чл. 35

ал. 1 т. 2

ДЕКЛ.

чл. 35

ал. 1 т. 3

ДЕКЛ.

чл. 35

ал. 1 т. 4

Забележка

01/02.01.2020

ТОТКА

ПЕТКОВА

 ЗАМ.-КМЕТ

 изтегли

02/23.01.2020

 СТОЯН

ГАНЧЕВ

КМ. Н-К

ПЧЕЛИНОВО

 изтегли

03/05.02.2020

НЕДЯЛКО

НЕДЯЛКОВ

Гл. СПЕЦ. КС

изтегли

04/05.02.2020

СТОЯН

ГАНЧЕВ

 КМ. НАМЕСТНИК

 изтегли

05/05.03.2020

НЕДЯЛКО

НЕДЯЛКОВ

Гл. СПЕЦ. КС

 

 изтегли

06/01.04.2020

РУМЯНА

ДРАГАНОВА

ДИРЕКТОР ОДУТИ

ДА

07/08.03.2020

МАГДАЛЕНА

ПАНЕВА

СЕКРЕТАР ОБЩИНА

 ДА

08/08.04.2020

ГЮЛСЕРЕН

МУСТАФА-ИВАНОВА

МЛ.ЕКСПЕРТ ЧР

ДА

09/09.04.2020

НАДКА

МИХАЛЕВА

ГЛАВЕН  СЧЕТОВОДИТЕЛ

ДА

10/10.04.2020

МАРИЯ

КОЕВА

ГЛ. ИНСПЕКТОР МДТ

ДА

10/1/11.05.

2020 – коригираща декларация

11/17.04.2020

СТЕФКА

СТАНКОВА-ИВАНОВА

МЛ. ЕКСПЕРТ БТРЗ

ДА

12/22.04.2020

ДИАНА

ЧИНТУЛОВА

СТ. СПЕЦ АО КМЕТСТВО КОНАРЕ

ДА

12/1/12.05.

2020-коригираща декларация

13/28.04.2020

ПЕТЯ

ЧОЛАКОВА

СТ. СЧЕТОВОДИТЕЛ,КАСИЕР

ДА

14/08.05.2020

МАРИАНА

ТОДОРОВА

ДИРЕКТОР ДГ

ДА

15/08.05.2020

СТОЯНКА

АНТОНОВА

ГЛ. СПЕЦ. КР

ДА

16/11.05.2020

ВАНЯ

ИВАНОВА

ГЛ.ЕКСПЕРТ ТДТМДТ

ДА

17/11.05.2020

ИВЕЛИНА

ТЕНЕВА

МЛ.ЕКСПЕРТ СМСД

ДА

18/12.05.2020

МИРОСЛАВ

ТОДОРОВ

КМ.Н-К ЛЯВА РЕКА

ДА

19/12.05.2020

ДОНКА

ИЛИЕВА

СТ. СПЕЦ. К-ВО ПАНИЧЕРЕВО

ДА

20/13.05.2020

РАДКА

ПЕТКОВА

СТ. СЧЕТОВОДИТЕЛ

ДА

21/13.05.2020

ЯНКА

ДОНЧЕВА

ГЛ. ЕКСПЕРТ ОС

ДА

22/13.05.2020

ДОНКА

УЗУНОВА

СТ. СЧЕТОВОДИТЕЛ

ДА

23/13.05.2020

КАТЯ

СТОЯНОВА

ГЛ. СПЕЦ. ГРАО

ДА

24/15.06.2020

СТАНЬО

ГЕОРГИЕВ

ГЛ. СПЕЦ. ОМП

ДА

СПИСЪК НА СЛУЖИТЕЛИТЕ ОТ ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ГРАД ГУРКОВО,КОИТО НЕ СА ПОДАЛИ ДЕКЛАРАЦИИ ЗА 2019 ГОД. ПО ЧЛ.35 ОТ ЗАКОНА ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТО ИМУЩЕСТВО (ЗПКОНПИ) В СРОК

Декларации и регистри по декларациите по ЗПКОНПИ 2019

                                                                                                                                     Приложение № 2

ОБЩИНА ГУРКОВО

Публичен регистър на декларациите по чл.35 от Закона за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобито имущество на лицата по §2 от ДР на ЗПКОНПИ – 2019 година

Вх.№ /дата на подаване

 

ИМЕ

 

ФАМИЛИЯ

ДЛЪЖНОСТ

ДЕКЛ.

чл. 35

ал. 1 т. 1

ДЕКЛ.

чл. 35

ал. 1 т. 2

ДЕКЛ.

чл. 35

ал. 1 т. 3

ДЕКЛ.

чл. 35

ал. 1 т. 4

Забележка

01/27.02.2019

Мария

Илиева

 Гл. експерт ОЗК

 да

02/02.07.2019

Ивелина

Тенева

Мл. експерт "Социални, младежки и

спортни дейности"

 да

да

03/27.02.2019

Ваня

Иванова

Гл. екскперт ТДТ МДТ

 да

04/28.02.2019

Марияна

Маринова

 Мл. експерт ЧР

 да

05/07.03.2019

Дияна

Чинтулова

Ст. спец. К-во Конаре

 да

06/11.03.2019

Магдалена

Панева

Секретар община

 да

07/11.03.2019

Ваня

Георгиева

Спец. ЗЛДД

да

08/13.03.2019

Стефка

Станкова-Иванова

Мл. експерт БТРЗ

да

09/21.03.2019

Надка

Михалева

Гл. счетоводител

да

10/21.03.2019

Петя

Чолакова

Ст.счетоводител-касиер

да

11/26.03.2019

Станьо

Георгиев

Гл. спец. ОМП

да

12/26.03.2019

Румяна

Драганова

Директор ОДУТИ

да

13/01.04.2019

Янка

Дончева

Гл. експерт ОС

Да

изтегли

14/01.04.2019

Янка

Дончева

Гл. експерт ОС

Да

изтегли

15/29.08.2019

Борис

Ненов

Гл. спец. КС

 да

Да

изтегли

16/01.04.2019

Мариета

Генева

Гл. инженер

да

17/08.04.2019

Стоянка

Антонова

Гл. спец. КР

да

18/10.04.2019

Лалка

Лалева

Км. Н-к Пчелиново

да

19/10.04.2019

Донка

Узунова

Ст. счетоводител

да

20/10.04.2019

Радка

Петкова

Ст. счетоводител

да

21/11.04.2019

Мирослав

Тодоров

Км.н-к Лява река

да

22/11.04.2019

Катя

Стоянова

Гл. спец. ГРАО

да

23/11.04.2019

Мариана

Тодорова

Директор ДГ

да

24/15.04.2019

Донка

Илиева

Ст. спец. К-во Паничерево

да

25/02.07.2019

Мария

Коева

Гл. инспектор МДТ

да

изтегли

да

изтегли

СПИСЪК НА СЛУЖИТЕЛИТЕ ОТ ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ГРАД ГУРКОВО,КОИТО НЕ СА ПОДАЛИ ДЕКЛАРАЦИИ ЗА 2018 ГОД. ПО ЧЛ.35 ОТ ЗАКОНА ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТО ИМУЩЕСТВО (ЗПКОНПИ) В СРОК

Декларации и регистри по декларациите по ЗПКОНПИ 2018

ИМЕ ФАМИЛИЯ ДЛЪЖНОСТ

ДЕКЛАРАЦИЯ

чл.35, ал.1, т.1

ДЕКЛАРАЦИЯ

чл.35, ал.1, т.2

Диан Пантелеев Заместник-кмет изтегли
Магдалена Панева Секретар на община изтегли изтегли
Ива Алтънова Главен архитект изтегли
Надка Михалева Главен счетоводител изтегли изтегли
Стефка Станкова-Иванова Мл. експ. "Бюджет, труд и работна заплата" изтегли изтегли
Радка Петкова Старши счетоводител изтегли изтегли
Донка Узунова Старши счетоводител изтегли изтегли
Петя Чолакова Старши счетоводител, касиер изтегли изтегли
Стела Костадинова Гл. специалист "Гражданска регистрация и административно обслужване" изтегли изтегли
Марияна Маринова Мл. експерт "Човешки ресурси" изтегли изтегли
Станьо Георгиев Гл. специалист "Отбранително-мобилизационна подготовка" изтегли изтегли
Мариета Генева Главен инженер изтегли изтегли
Румяна Драганова Гл. експерт "Земеделие и екология" изтегли изтегли
Янка Дончева Гл. експерт "Общинска собственост" изтегли изтегли
Стоянка Антонова Гл. специалист "Кадастър и регулация" изтегли изтегли
Светлана Славова Гл. специалист "Капитално строителство" изтегли изтегли
Доника Куртева Ст. специалист "Обществени поръчки и инвестиционни дейности" изтегли изтегли
Ивелина Тенева Гл. инспектор "Местни данъци и такси" изтегли изтегли
Ваня Иванова Гл. експерт "Търговска дейност, транспорт, местни данъци и такси" изтегли изтегли
Мария Илиева Гл. експерт "Образование, здравеопазване и култура" изтегли изтегли
Донка Илиева Ст. специалсит кметство Паничерево изтегли изтегли
Диана Чинтулова Ст. специалист кметство Конаре изтегли изтегли
Иван Коев Кметски наместник на Димовци, Дворище, Жълтопоп, Брестова и Жерговец изтегли изтегли
Лалка Лалева Кметски наместник на Пчелиново и Златирът изтегли изтегли
Мирослав Тодоров Кметски наместник на Лява река изтегли изтегли
Мариана Тодорова Директор Детстка градина "Латинка" изтегли изтегли
Ваня Георгиева Специалист по "Защита на личните данни и деловодство" изтегли изтегли
Станьо Георгиев Заместник-кмет изтегли
Катя Стоянова Ст. специалист "Гражданска регистрация и административно обслужване" изтегли изтегли
Румяна Драганова Директор Дирекция „Общински дейности, устройство на територията и инвестиции” изтегли изтегли

СПИСЪК НА СЛУЖИТЕЛИТЕ ОТ ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ГРАД ГУРКОВО,КОИТО НЕ СА ПОДАЛИ ДЕКЛАРАЦИИ ПО ЧЛ.35 ОТ ЗАКОНА ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТО ИМУЩЕСТВО (ЗПКОНПИ) В СРОК