Център за административно обслужване - 0800 19221

Декларации по ЗПКОНПИ

ОБЩИНА ГУРКОВО

Публичен регистър на декларациите по чл.35 от Закона за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобито имущество на лицата по §2 от ДР на ЗПКОНПИ – 2022година - ВИЖ

ОБЩИНА ГУРКОВО

Публичен регистър на декларациите по чл.35 от Закона за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобито имущество на лицата по §2 от ДР на ЗПКОНПИ – 2021година- ВИЖ

Декларации и регистри по декларациите по ЗПКОНПИ 2020

                                                                                                                                     Приложение № 2

ОБЩИНА ГУРКОВО

Публичен регистър на декларациите по чл.35 от Закона за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобито имущество на лицата по §2 от ДР на ЗПКОНПИ – 2020 година

 

 

Вх.№ /дата на подаване

 

ИМЕ

 

ФАМИЛИЯ

ДЛЪЖНОСТ

ДЕКЛ.

чл. 35

ал. 1 т. 1

ДЕКЛ.

чл. 35

ал. 1 т. 2

ДЕКЛ.

чл. 35

ал. 1 т. 3

ДЕКЛ.

чл. 35

ал. 1 т. 4

Забележка

01/02.01.2020

ТОТКА

ПЕТКОВА

 ЗАМ.-КМЕТ

 изтегли

02/23.01.2020

 СТОЯН

ГАНЧЕВ

КМ. Н-К

ПЧЕЛИНОВО

 изтегли

03/05.02.2020

НЕДЯЛКО

НЕДЯЛКОВ

Гл. СПЕЦ. КС

изтегли

04/05.02.2020

СТОЯН

ГАНЧЕВ

 КМ. НАМЕСТНИК

 изтегли

05/05.03.2020

НЕДЯЛКО

НЕДЯЛКОВ

Гл. СПЕЦ. КС

 

 изтегли

06/01.04.2020

РУМЯНА

ДРАГАНОВА

ДИРЕКТОР ОДУТИ

ДА

07/08.03.2020

МАГДАЛЕНА

ПАНЕВА

СЕКРЕТАР ОБЩИНА

 ДА

08/08.04.2020

ГЮЛСЕРЕН

МУСТАФА-ИВАНОВА

МЛ.ЕКСПЕРТ ЧР

ДА

09/09.04.2020

НАДКА

МИХАЛЕВА

ГЛАВЕН  СЧЕТОВОДИТЕЛ

ДА

10/10.04.2020

МАРИЯ

КОЕВА

ГЛ. ИНСПЕКТОР МДТ

ДА

10/1/11.05.

2020 – коригираща декларация

11/17.04.2020

СТЕФКА

СТАНКОВА-ИВАНОВА

МЛ. ЕКСПЕРТ БТРЗ

ДА

12/22.04.2020

ДИАНА

ЧИНТУЛОВА

СТ. СПЕЦ АО КМЕТСТВО КОНАРЕ

ДА

12/1/12.05.

2020-коригираща декларация

13/28.04.2020

ПЕТЯ

ЧОЛАКОВА

СТ. СЧЕТОВОДИТЕЛ,КАСИЕР

ДА

14/08.05.2020

МАРИАНА

ТОДОРОВА

ДИРЕКТОР ДГ

ДА

15/08.05.2020

СТОЯНКА

АНТОНОВА

ГЛ. СПЕЦ. КР

ДА

16/11.05.2020

ВАНЯ

ИВАНОВА

ГЛ.ЕКСПЕРТ ТДТМДТ

ДА

17/11.05.2020

ИВЕЛИНА

ТЕНЕВА

МЛ.ЕКСПЕРТ СМСД

ДА

18/12.05.2020

МИРОСЛАВ

ТОДОРОВ

КМ.Н-К ЛЯВА РЕКА

ДА

19/12.05.2020

ДОНКА

ИЛИЕВА

СТ. СПЕЦ. К-ВО ПАНИЧЕРЕВО

ДА

20/13.05.2020

РАДКА

ПЕТКОВА

СТ. СЧЕТОВОДИТЕЛ

ДА

21/13.05.2020

ЯНКА

ДОНЧЕВА

ГЛ. ЕКСПЕРТ ОС

ДА

22/13.05.2020

ДОНКА

УЗУНОВА

СТ. СЧЕТОВОДИТЕЛ

ДА

23/13.05.2020

КАТЯ

СТОЯНОВА

ГЛ. СПЕЦ. ГРАО

ДА

24/15.06.2020

СТАНЬО

ГЕОРГИЕВ

ГЛ. СПЕЦ. ОМП

ДА


СПИСЪК НА СЛУЖИТЕЛИТЕ ОТ ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ГРАД ГУРКОВО,КОИТО НЕ СА ПОДАЛИ ДЕКЛАРАЦИИ ЗА 2019 ГОД. ПО ЧЛ.35 ОТ ЗАКОНА ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТО ИМУЩЕСТВО (ЗПКОНПИ) В СРОК

Декларации и регистри по декларациите по ЗПКОНПИ 2019


                                                                                                                                     Приложение № 2

ОБЩИНА ГУРКОВО

Публичен регистър на декларациите по чл.35 от Закона за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобито имущество на лицата по §2 от ДР на ЗПКОНПИ – 2019 година

Вх.№ /дата на подаване

 

ИМЕ

 

ФАМИЛИЯ

ДЛЪЖНОСТ

ДЕКЛ.

чл. 35

ал. 1 т. 1

ДЕКЛ.

чл. 35

ал. 1 т. 2

ДЕКЛ.

чл. 35

ал. 1 т. 3

ДЕКЛ.

чл. 35

ал. 1 т. 4

Забележка

01/27.02.2019

Мария

Илиева

 Гл. експерт ОЗК

 да

02/02.07.2019

Ивелина

Тенева

Мл. експерт "Социални, младежки и

спортни дейности"

 да

да

03/27.02.2019

Ваня

Иванова

Гл. екскперт ТДТ МДТ

 да

04/28.02.2019

Марияна

Маринова

 Мл. експерт ЧР

 да

05/07.03.2019

Дияна

Чинтулова

Ст. спец. К-во Конаре


 да

06/11.03.2019

Магдалена

Панева

Секретар община

 да

07/11.03.2019

Ваня

Георгиева

Спец. ЗЛДД

да

08/13.03.2019

Стефка

Станкова-Иванова

Мл. експерт БТРЗ

да

09/21.03.2019

Надка

Михалева

Гл. счетоводител

да

10/21.03.2019

Петя

Чолакова

Ст.счетоводител-касиер

да

11/26.03.2019

Станьо

Георгиев

Гл. спец. ОМП

да

12/26.03.2019

Румяна

Драганова

Директор ОДУТИ

да

13/01.04.2019

Янка

Дончева

Гл. експерт ОС

Да

изтегли

14/01.04.2019

Янка

Дончева

Гл. експерт ОС

Да

изтегли

15/29.08.2019

Борис

Ненов

Гл. спец. КС

 да

Да

изтегли

16/01.04.2019

Мариета

Генева

Гл. инженер

да

17/08.04.2019

Стоянка

Антонова

Гл. спец. КР

да

18/10.04.2019

Лалка

Лалева

Км. Н-к Пчелиново

да

19/10.04.2019

Донка

Узунова

Ст. счетоводител

да

20/10.04.2019

Радка

Петкова

Ст. счетоводител

да

21/11.04.2019

Мирослав

Тодоров

Км.н-к Лява река

да

22/11.04.2019

Катя

Стоянова

Гл. спец. ГРАО

да

23/11.04.2019

Мариана

Тодорова

Директор ДГ

да

24/15.04.2019

Донка

Илиева

Ст. спец. К-во Паничерево

да

25/02.07.2019

Мария

Коева

Гл. инспектор МДТ

да

изтегли

да

изтегли
СПИСЪК НА СЛУЖИТЕЛИТЕ ОТ ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ГРАД ГУРКОВО,КОИТО НЕ СА ПОДАЛИ ДЕКЛАРАЦИИ ЗА 2018 ГОД. ПО ЧЛ.35 ОТ ЗАКОНА ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТО ИМУЩЕСТВО (ЗПКОНПИ) В СРОК

Декларации и регистри по декларациите по ЗПКОНПИ 2018


ИМЕФАМИЛИЯДЛЪЖНОСТ

ДЕКЛАРАЦИЯ

чл.35, ал.1, т.1

ДЕКЛАРАЦИЯ

чл.35, ал.1, т.2

ДианПантелеевЗаместник-кметизтегли
МагдаленаПаневаСекретар на общинаизтеглиизтегли
ИваАлтъноваГлавен архитектизтегли
НадкаМихалеваГлавен счетоводителизтеглиизтегли
СтефкаСтанкова-ИвановаМл. експ. "Бюджет, труд и работна заплата"изтеглиизтегли
РадкаПетковаСтарши счетоводителизтеглиизтегли
ДонкаУзуноваСтарши счетоводителизтеглиизтегли
ПетяЧолаковаСтарши счетоводител, касиеризтеглиизтегли
СтелаКостадиноваГл. специалист "Гражданска регистрация и административно обслужване"изтеглиизтегли
МариянаМариноваМл. експерт "Човешки ресурси"изтеглиизтегли
СтаньоГеоргиевГл. специалист "Отбранително-мобилизационна подготовка"изтеглиизтегли
МариетаГеневаГлавен инженеризтеглиизтегли
РумянаДрагановаГл. експерт "Земеделие и екология"изтеглиизтегли
ЯнкаДончеваГл. експерт "Общинска собственост"изтеглиизтегли
СтоянкаАнтоноваГл. специалист "Кадастър и регулация"изтеглиизтегли
СветланаСлавоваГл. специалист "Капитално строителство"изтеглиизтегли
ДоникаКуртеваСт. специалист "Обществени поръчки и инвестиционни дейности"изтеглиизтегли
ИвелинаТеневаГл. инспектор "Местни данъци и такси"изтеглиизтегли
ВаняИвановаГл. експерт "Търговска дейност, транспорт, местни данъци и такси"изтеглиизтегли
МарияИлиеваГл. експерт "Образование, здравеопазване и култура"изтеглиизтегли
ДонкаИлиеваСт. специалсит кметство Паничеревоизтеглиизтегли
ДианаЧинтуловаСт. специалист кметство Конареизтеглиизтегли
ИванКоевКметски наместник на Димовци, Дворище, Жълтопоп, Брестова и Жерговецизтеглиизтегли
ЛалкаЛалеваКметски наместник на Пчелиново и Златирътизтеглиизтегли
МирославТодоровКметски наместник на Лява рекаизтеглиизтегли
МарианаТодороваДиректор Детстка градина "Латинка"изтеглиизтегли
ВаняГеоргиеваСпециалист по "Защита на личните данни и деловодство"изтеглиизтегли
СтаньоГеоргиевЗаместник-кметизтегли
КатяСтояноваСт. специалист "Гражданска регистрация и административно обслужване"изтеглиизтегли
РумянаДрагановаДиректор Дирекция „Общински дейности, устройство на територията и инвестиции”изтеглиизтегли

СПИСЪК НА СЛУЖИТЕЛИТЕ ОТ ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ГРАД ГУРКОВО,КОИТО НЕ СА ПОДАЛИ ДЕКЛАРАЦИИ ПО ЧЛ.35 ОТ ЗАКОНА ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТО ИМУЩЕСТВО (ЗПКОНПИ) В СРОК