Център за административно обслужване - 0800 19221

ОБЯВА ЗА РАБОТНО МЯСТО НА ДЛЪЖНОСТТА ГЛАВЕН СПЕЦИАЛИСТ" ГРАО"

 

О Б Я В А

 

На основание чл. 91, ал.1 и ал. 2 от Кодекса на труда, Община Гурково

 

обявява конкурс

 

за длъжността: Главен специалист „Гражданска регистрация и административно обслужване”

в Дирекция „Общински дейности, устройство на територията и инвестиции” в Община Гурково

 

 1. Информация за длъжността – осигурява и отговаря за административното обслужване на населението, издава документи в съответствие с действащото законодателство – съставя актове за раждане, осиновяване, брак, актове за смърт и др. Поддържа и актуализира регистъра на населението и локална база данни „Население” на общинско ниво.
 2. Задължителни минимални изисквания за заемане на длъжността:
 3. Завършено средно образование;
 4. Професионален опит – 1 година.
 • Допълнителни изисквания:

- Компетентност, свързана с познаване, ползване и прилагане на нормативни актове;

- Комуникационна компетентност;

- Компетентност за работа с потребители;

- Умения за работа с компютър и програмни продукти;

 1. Необходими документи:
 2. Заявление за участие в конкурса, адресирано до Кмета на община Гурково;
 3. Европейски формат на автобиография;
 4. Копие от документ за самоличност;
 5. Копие от документи за придобито образование и професионална квалификация;
 6. Копие от трудова книжка, удостоверяваща продължителността на професионалния опит.
 7. Начин на провеждане на конкурса

Конкурсът за заемане на длъжността Главен специалист Гражданска регистрация и административно обслужванесе провежда от комисия назначена със заповед от Кмета на Общината, на два етапа:

 1. Предварителен подбор по документи;
 2. Интервю с кандидата.
 3. Основно месечно възнаграждение за длъжността – мин. 1070.00 лв.

 

Документи за участие в конкурсa следва да бъдат представени от кандидатите в срок до 20.10.2023 г. в стая № 10 в административната сграда на Община Гурково, гр. Гурково, бул. „Ал. Батенберг“ № 3, тел. за контакт 04331 / 22 -60.

 ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРС- ТУК

 ДЕКЛАРАЦИЯ ЛД- ТУК

 ДЕКЛАРАЦИЯ 107а КТ- ТУК