Център за административно обслужване - 0800 19221

Препис-извлечение от Протокола на комисията за проведен конкурс за длъжността младши експерт "Земеделие и екология" обявена със Заповед № З-182/ 01.06.2023 г. на кмета на Общината

Протокол - виж