Център за административно обслужване - 0800 19221

Обява за работно място на длъжността: Младши експерт „Земеделие и екология “в Дирекция „Общински дейности,устройство на територията и инвестиции” в Община Гурково.

ОБЩИНА ГУРКОВО

гр. Гурково 6199, обл. Ст. Загора, бул. “Княз Ал. Батенберг”3

тел.: КМЕТ – 04331/2260, ГЛ.СЧЕТОВОДИТЕЛ – 04331/2084,

email: obshtina@gurkovo.bg, web: http://www.gurkovo.bg

                         

О Б Я В А

На основание чл.90 и чл. 91, ал.1 и ал. 2 от Кодекса на труда, Община Гурково

 

Обявява конкурс

 за заемане на длъжността: Младши експерт „Земеделие и екология “в Дирекция „Общински дейности,устройство на територията и инвестиции” в Община Гурково.

1. Информация за длъжността – Изпълнява дейности и осигурява методическа помощ по разработването и провеждането на общинската политика и стратегия в областта на организацията на екологията и земеделието при спазване на действащото законодателство в страната.

     ОБЛАСТИ НА ДЕЙНОСТ

Спазване на нормативната уредба по Закона за водите, Закона за управление на отпадъците, Закона за опазване на земеделските земи, Закона за опазване на околната среда и др. екологични закони и подзаконови нормативни актове.

Длъжността се заема по трудово правоотношение – чл.67,ал.1,т.1 от КТ  за неопределено време със срок на изпитване в полза на работодателя на основание чл.70,ал.1 от КТ – 6 месеца.

2. Задължителни минимални изисквания за заемане на длъжността:

 • Образование – висше –бакалавър;
 • Професионална област - екология, химически ,стопански и  аграрни науки
 • Професионален опит – 1 години .

3. Допълнителни изисквания:

 • Умения за работа с компютър и програмни продукти.
 • Комуникационна компетентност;
 • Конфиденциалност и лоялност;

4.Необходими документи:

 • Писмено заявление за участие в конкурса;
 • Автобиография – европейски формат;
 • Копие от документ за самоличност – за сверка ;
 • Диплома за завършено образование - заверено за вярност с оригинала от кандидата;
 • Документи за допълнителна квалификация, заверени за вярност с оригинала от кандидата;
 • Документи за трудов/служебен/осигурителен стаж, заверени за вярност с оригинала от кандидата;
 • Декларация за обстоятелствата по чл. 107а от КТ - по образец;
 • Декларация по ЗЗЛД – по образец
 • Други документи, удостоверяващи изискванията за заемане на длъжността – по преценка на кандидата.
 1. Начин на провеждане на конкурса

Конкурсът за заемане на длъжността Младши експерт „Земеделие и екология“ се провежда от комисия назначена със заповед от Кмета на Общината, на два етапа:

 • Предварителен подбор по документи;
 • Интервю с кандидата.
 1. Основно месечно възнаграждение за длъжността от 780.00  до  1310.00 лв.
 2. Длъжностна характеристика за конкурсната длъжност да се предостави на разположение на всеки кандидат в канцеларията на Мл. експерт „Човешки ресурси”, етаж 2, стая № 12.
 3.  Документите за участие в конкурса да са представени лично от кандидатите или чрез пълномощник /с оригинално нотариално заверено пълномощно/ в общинска администрация град Гурково, бул. „ Княз Александър Батенберг“ № 3 – етаж втори стая № 10 – „Технически сътрудник и деловодство“, всеки работен ден от 08.00 ч. до 12.00ч и от 13.00 ч. до 17.00 ч. в едномесечен срок от публикуване на настоящата обява. Документи по електронна или обикновена поща не се приемат. Телефон за информация 0886 522 474.

    СПИСЪК  НА  НОРМАТИВНИТЕ  ДОКУМЕНТИ НЕОБХОДИМИ ЗА ПОДГОТОВКА НА ИНТЕРВЮТО ЗА КОНКУРСА –МЛАДШИ ЕКСПЕРТ „ЗЕМЕДЕЛИЕ И ЕКОЛОГИЯ“ В ДИРЕКЦИЯ „ОБЩИНСКИ ДЕЙНОСТИ, УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА И ИНВЕСТИЦИИ”

 

 1. Кодекса на труда
 2. Закон за местното самоуправление и местната администрация
 3. Закон за администрацията
 4. Закон за водите
 5. Закон за управление на отпадъците
 6. Закон за опазване на земеделските земи
 7. Закон за собствеността и ползването на земеделските земи
 8. Закон за опазване на околната среда
 9. Закон за ветеринаромедицинската дейност
 1. Закон за защита на животните
 2. Устройствен правилник на Общинска администрация Гурково
 3. Наредби на Общински съвет

 

 ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРС- ТУК

 ДЕКЛАРАЦИЯ ЛД- ТУК

 ДЕКЛАРАЦИЯ 107а КТ- ТУК