Център за административно обслужване - 0800 19221

Публикуван проект за наредба

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

         За изработване на проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба  за   определянето и администрирането на местните такси и цени услуги на територията на  община  Гурково

Изработен е проект на  Наредба за изменение и допълнение на Наредба  за   определянето и администрирането на местните такси и цени услуги на територията на  община  Гурково приета с Решение № 20 от 12 .02.2008 г. на Общински съвет – Гурково.С пълния текст на предлагания проект за решение ведно с мотивите налагащи приемането му, може да се запознаете на електронната  страница на община Гурково gurkovo.bg//page/proekti-na –normativni-dokumenti.

Съгласно чл. 26, ал.4 от Закона за нормативните актове /ЗНА/ проектът на Наредба за изменение и допълнение на Наредба  за   определянето и администрирането на местните такси и цени услуги на територията на  община  Гурково се публикува за обществено обсъждане на 31.01.2023 г., като е определен 14 - дневен срок за предложения и становища по него.  В конкретния случай се  налага  определяне на краткия срок съгласно дадената възможност в ЗНА за предложения и становища.Прилагането на краткия срок дадени в ЗНА се налага от разбирането на ръководствата на общински съвет Гурково и Община Гурково за бърза промяна на приетите и действащи подзаконови нормативни актове на територията на общината ,които противоречат на нормативни актове от по висока степен .Аргумент за   определяне на съкратен срок е и  постъпилото  предложение по чл.145 ал.1 т. 6 от Закона за съдебната власт от Окръжна прокуратура град Стара Загора за незаконосъобразност на  конкретни текстове от Наредба за изменение и допълнение на Наредба  за   определянето и администрирането на местните такси и цени услуги на територията на  община  Гурково с дадена възможност в определен срок за  отстраняване действието на посочените в предложението незаконосъобразни норми в нея.

Общински съвет – Гурково чрез настоящото публикуване за обществена консултация, предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и становища по проекта за изменение и допълнение  на Наредбата  за определяне на размера на местните данъци на територията на община Гурково   на е-таil адрес : obs_gurkovo@mail.bg;  или в деловодството на ОбС Гурково, п.к. 6199, Град Гурково ул. „Княз Ал. Батенберг“,  № 3, ет.3