Център за административно обслужване - 0800 19221

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността старши инспектор "Местни данъци и такси"

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От Протокола на комисията, назначена със Заповед №З-308/05.07.2024 г. на кмета на общината за допускане на кандидатите до II-ри етап на конкурса за длъжността старши инспектор "Местни данъци и такси", Дирекция "Общински дейности, устрйство на територията и инвестиции" в община Гурково

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ

А) Допуска до участие във II-ри етап на конкурса следните кандидати:

№ по ред Име и фамилия
1. Ц.А.
2. Е.П.Н.
3. И.Т.

Б) Не се допускат до конкурс следните кандидати:

№ по ред Име и фамилия
1. А. Д.

Посочените кандидати трябва да се явят на Интервю на 10.07.2024 г. от 10:00 часа в сградата на община Гурково.

Младши експерт "Човешки ресурси" да уведоми допуснатите до интервю кандидати.

Препис от протокола да се публикува на интернет-страницата на община Гурково https://www.gurkovo.bg/s/2/Обяви-и-новини/Кариери .

Председател на комисията за провеждане на конкурса: /п/

Магдалена Панева - секретар на община: /п/

Членове:

  1. Румяна Драганова - Директор дирекция "ОДУТИ": /п/
  2. Адв. Таня Димитрова - юрист на община: /п/
  3. Петя Кунчева-Нейкова - мл. експ. "ЧР": /п/

Дата: 08.07.2024 г.