Център за административно обслужване - 0800 19221

Превенция и мерки за обезопасяване от пожари на територията на община Гурково

С кметски заповеди №З-159/04.04.2024г. и №З – 279/11.06.2024г. се определя за пожароопасен сезон в горските територии периода от  5 март 2024  г.  до 30 ноември 2024 г.  и земеделските земи в периода от 11 юни 2024 г. до 31 октомври 2024 г.

При организиране на борбата с горските пожари ежегодно участие вземат Областно управление „Пожарна безопасност и защита на населението“ и Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението“ - Гурково, Регионалната дирекция по горите, ДГС „ Гурково“, Община Гурково, както и отчасти собствениците и ползвателите на горски територии и лицата, извършващи дейности в тях. Последните трябва да поддържат постоянна бдителност и готовност с цел недопускане на запалвания и пожари вгорските територии, тъй като те са едни от най-опасните и трудни за овладяване бедствия, които причиняват забележителни поражения както на горите, така и на горската фауна, селскостопанската продукция и чистотата на въздуха. Последиците остават за дълго.

 

Статистиката показва, че основните причини за възникването на пожарите е човешка небрежност в 1 % от случаите горските пожари се причиняват от мълнии, а в останалите 99 % - причина за огнените бедствия е човешка дейност, било небрежност или умишлени действия.

Забранява се  паленето на открит огън и извършване на огневи работи на разстояние по-малко от 100 м. От границите на горските територии, което е в нарушение на чл. 137 ал. 3 от Закона за горите, санкциите за нарушителите са в размер от 100 до 1000 лв. По време на пожароопасния сезон се забранява още изхвърлянето на горими отпадъци, които трябва да се депонират само на определените за целта места. В брой 38 на Държавен вестник, е обнародвана Наредба № 8 от 11 май 2012г., регламентираща условията и реда за защита на горските територии от пожари.

 

 

          АБСОЛЮТНО ЗАБРАНЕНО Е "ПАЛЕНЕТО НА СТЪРНИЩА", КАКТО И ПАЛЕНЕТО НА ОГЪН НА ОТКРИТО ВЪВ ВЕТРОВИТО ВРЕМЕ!

ЗАБРАНЕНО Е ИЗХВЪРЛЯНЕТО НА ФАСОВЕ И НА СТЪКЛЕНИ БУТИЛКИ, КОИТО МОГАТ ДА ИМАТ ЕФЕКТА НА ЛУПА.!

          

Физическите лица, преминаващи или пребиваващи в горските територии, е задължително да спазват правилата за пожарна безопасност в тях.                                      

Обърнато е особено внимание на контрола по почистването на тревни горими материали покрай пътища, земеделски земи и др.

           

ПРЕВАНТИВНИ МЕРКИ ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА ПОЖАРИТЕ ПО ВРЕМЕ НА ЛЕТНИЯ  ПОЖАРООПАСЕН СЕЗОН:

Изгарянето на растителни или други отпадъци, ОСОБЕНО ПРИ НАЛИЧИЕТО НА ВЯТЪР, крие сериозна пожарна опасност и нерядко води до сериозни огнени бедствия. Като нерядко пострадалите са и самите лица, причинили пожара, поради бързото му неконтролируемо разрастване на големи площи.

 

            НЕ ПАЛЕТЕ ОГЪН НА ОТКРИТО ВЪВ ВЕТРОВИТО ВРЕМЕ.!

Това е предпоставка за пренасяне на големи разстояния на запалени частици и може да доведе до бързо разпространение на пожара!

В дворовете палете огън само, ако предварително сте обезопасили огнището и сте подготвили подръчни уреди за пожарогасене - съдове с вода и пясък, лопати, тупалки и др.!
Не палете огън в близост до стрехите на сградите и под клоните на дърветата!.


НИКОГА НЕ ОСТАВАЙТЕ НАКЛАДЕНИЯ ОГЪН  БЕЗ  НАБЛЮДЕНИЕ !!!

Забранено е паленето на огън в междублоковите пространства, където са паркирани много автомобили, както и в близост до бензиностанции и газстанции, складове за леснозапалими и горими течности!

Запаленият в сухи треви и стърнища огън лесно може да обхване намиращите се в съседство трайни насаждения, селскостопански сгради, вилни и жилищни постройки, горски масиви.

 

            ПРИ ПЪРВИТЕ ПРИЗНАЦИ НА ПОЖАР В ДОМА, В ДВОРА, В ПОЛЕТО ИЛИ В ГОРАТА, ПОДАЙТЕ НЕЗАБАВНО СЪОБЩЕНИЕ НА ТЕЛЕФОНИ:

 

            F ЕЕНСП (Единният европейски номер при необходимост от спешна помощ) -  112 ;

            F РСПБЗН - ГУРКОВО – 0896726775;

            F ДЕЖУРЕН при Общински съвет по сигурността - Гурково – 04331/ 2209 и 0885550294.

 

В Наредба № 8121з-968 от 10.12.2014 г. се регламентират правилата и нормите за пожарна безопасност при извършване на дейности в земеделските земи.  Изискванията на Наредбата са задължителни за всички юридически и физически лица, собственици и ползватели на земеделски земи, както и лица, които преминават и/или осъществяват дейности в близост до тях. 

Изрично се забранява в земеделските земи и извън тях (слогове и крайпътни ивици) паленето на стърнища и други растителни остатъци, както и използването на открити огнеизточници !!!

 

РАЗЧИТАМЕ НА ВАШЕТО РАЗБИРАНЕ, ЗА КОЕТО ПРЕДВАРИТЕЛНО БЛАГОДАРИМ!