Център за административно обслужване - 0800 19221

Обява за работно място медицинска сестра в ДГ "Латинка" - гр. Гурково

О Б Я В А

 

На основание чл. 91, ал.1 и ал. 2 от Кодекса на труда, Община Гурково

 

обявява конкурс

 

ЗА ДЛЪЖНОСТТА

МЕДИЦИНСКА СЕСТРА В ДГ „ЛАТИНКА” ГР. ГУРКОВО

 

 1. Информация за длъжността – организира непрекъснат контрол на здравното състояние и възпитание на децата, правилно и рационално хранене, контролира изпълнението на санитарно - хигиенните изисквания и противоепидемичен режим.
 2. Задължителни минимални изисквания за заемане на длъжността:
 • Област на дейност: здравеопазване;
 • Изисквана минимална степен на завършено образование: висше, степен „бакалавър”;
 • Професионална област на специалността, по която е придобито образованието: специалност - медицинска сестра с общ  или детски профил или акушерка;
 • Професионален опит – една година професионален опит по специалността.
 1. Необходими документи за кандидатстване :
 • Писмено заявление за участие в конкурса;
 • Автобиография – европейски формат;
 • Копие от документ за самоличност – за сверка ;
 • Диплома за завършено образование - заверено за вярност с оригинала от кандидата;
 • Документи за трудов/служебен/осигурителен стаж, заверени за вярност с оригинала от кандидата;
 • Декларация за обстоятелствата по чл. 107а от КТ - по образец;
 • Декларация по ЗЗЛД – по образец;
 • Други документи, удостоверяващи изискванията за заемане на длъжността – по преценка на кандидата.
 1. Начин на провеждане на конкурса

Конкурсът за заемане на длъжността Медицинска сестра в ДГ “Латинка“ гр. Гурково се провежда от комисия назначена със заповед от Кмета на Общината, на два етапа:

 • Предварителен подбор по документи;
 • Интервю с кандидата.
 1. Основно месечно възнаграждение за длъжността - 1450 лв.

 

Документите за участие в конкурса  да са представени лично от кандидатите или чрез пълномощник /с оригинално нотариално заверено пълномощно/ в общинска администрация град Гурково, бул. „ Княз Александър Батенберг“ № 3 – етаж втори стая № 10 – „Технически сътрудник и деловодство“, всеки работен ден от 08.00 ч. до 12.00ч и от 13.00 ч. до 17.00 ч. в срок до 14.06.2024 г.. Документи се приемат и по електронен път на електронната поща на община Гурково - obshtina@gurkovo.bg , като заявлението и декларациите трябва да са подписани с личен електронен подпис на кандидата.

Тел. за информация – 04331/22-60.

Заявление за участие в конкурса - тук

Декларация ЛД - тук

Декларация 107а КТ - тук