Център за административно обслужване - 0800 19221

Обява за участие в доброволно формирование "Гурково"

ОБЯВА

Ha основание чл. 41 от Закона за защита при бедствия, чл. 4 от Наредба за реда за създаване и организиране на дейността на доброволните формирования, приета с ПМС № 123 от 25.06.2012 г., Наредба № 1з-1669 от 17.08.2012 г. за реда за създаване, поддържане и водене на регистър на доброволните формирования за преодоляване или овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации и отстраняване на последиците от тях в Решение № 231 от 31.01.2013г. на Общински съвет- Гурково.

ОБЩИНА ГУРКОВО НАБИРА ДОБРОВОЛЦИ

за участие в доброволно формирование "Гурково" за преодоляване и овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации, и отстраняване на последиците от тях.

КАНДИДАТИ могат да бъдат всички дееспособни лица:

 • навършили 18 години, независимо от трудовото или служебно правоотношение;
 • физически и психически здрави;
 •  неосъждани за умишлени престъпления от общ характер;
 • с умения за работа в екип;
 • способни да поемат отговорност.

Необходими документи за кандидатстване:

 1. Заявление до кмета на Общината за членство в доброволното формирование по образец.
 2. Формуляр за кандидатстване по образец.
 3. Медицинско удостоверение, доказващо, че лицето е клинично здраво.
 4. Справка от психодиспансер, че лицето не се води на отчет.
 5. Копие от документ за придобито образование, специалност или правоспособност.
 6. Писмено съгласие на работодателя/ите за заетите по трудово или служебно правоотношение.
 7. Декларация за съгласие за обработка на личните данни.
 8. Актуална снимка с размери 3,5 х 4,5 см.
 9. Лична карта - за сверка.
 10. Копие от документ за правоспособност за извършване на дейност със специална техника, ако има такъв.
 11. Копие от свидетелство за правоуправление йа МПС за съответната категория, ако има такова.

Бланки-образци могат да се получат от Теньо Цанев - главен специалист по Отбранително- мобилизационна подготовка “ в Община Гурково, стая № 15, ет. 2, моб. тел.: 0876148187 или изтеглен от интернет страницата на община Гурково на адрес: http://gurkovo.bg/s/2/o6яви-и-новини/кариера.

Комплектът документи за членство в доброволното формирование може да бъде подаден всеки работен ден в деловодството на общината - ет. 2, фгая № 10 до 30.04.2024 г./вторник/ до 17,00 часа. Разходите по набавянето на документите (копия на документи) от т. 1 до т. 11 ще се заплатят от община Гурково след представяне на надлежно оформени квитанции и/или фактури от избраните кандидати!

БРОЙ НА ВАКАНТНИТЕ МЕСТА - 9 /ДЕВЕТ/

Сн. Интернет