Център за административно обслужване - 0800 19221

Архив

АРХИВ НА НОРМАТИВНИТЕ ДОКУМЕНТИ

Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години и за съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Гурково - 2016

Правилник за организацията и дейността на Общински съвет- Гурково, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация / версия февруари 2019 г./

Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Гурково/ версия декември 2018 г. /

Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на Община Гурково / януари 2019 г. /

Наредбата за управление на отпадъците на територията на Община Гурково / версия май 2019 г. /

Наредбата за управление на отпадъците на територията на Община Гурково /версия май 2013 г./

Наредба за настаняване под наем на граждани с доказани жилищни нужди и продажба на общински жилища на техните наематели и на други лица /версия април 2015 г./ 

Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на Община Гурково / версия декември 2016 г. /

Правилник за организацията и дейността на Общински съвет Гурково, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация / версия септември 2018 г./

„Наредби“ е публикувана Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Гурково. / версия октомври 2018 г. /

Годишна програма за развитие на читалищната дейност в община Гурково за 2018 година

Наредба № 1 за осигуряване на обществения ред в Община Гурково / версия септември 2018 г./

Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Гурково. / версия януари 2017 г. /

Наредба на Община Гурково за регистрация на кучетата

Правилник за организацията и дейността на Общински съвет Гурково, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация / версия юли 2018 г./

Наредба № 1 за осигуряване на обществения ред в Община Гурково- март 2016 г.

ПРАВИЛНИК за организацията и дейността на Общински съвет – Гурково, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация - февруари 2018 г.

Н А Р Е Д Б А за наемни цени на недвижимите имоти – общинска собственост в Община Гурково - Актуализирана Юли 2015 г.

Правилник за организацията и дейността на общински съвет - Гурково, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация

ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА ГУРКОВО, ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА ПРЕЗ 2017 г.

Програма за развитие на физическото възпитание и спорт на територията на община Гурково за 2016-2017 година

ПЛАН ЗА РАБОТАТА НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ ЗА УПРАЖНЯВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕН КОНТРОЛ ПРИ ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ПРИ ОБЩИНА ГУРКОВО ПРЕЗ 2016 ГОДИНА

План за паша за 2016 година

Годишна програма за развитие на социалните услуги в Община Гурково през 2016 година

Програма за овладяване на популацията на безстопанствените кучета на територията на община Гурково 2012-2015

Доклад от последваща оценка на Общински план за развитие на Община Гурково 2007-2013