Център за административно обслужване - 0800 19221

Постоянни комисии

Постоянни комисии към Общински съвет – Гурково

Актуализирани с Решение № 142 /25.09.2020 г. на ОбС - Гурково

Мандат 2019 – 2023 Г.

1. Първа постоянна комисия

Комисия по бюджет, финанси, икономика, местно самоуправление и международно сътрудничество.

 1. Деница Георгиева Костова - председател
 2. Стоян Иванов Иванов - секретар
 3. Йордан  Симеонов Митев -  член
 4. Добринка Добрева Кръстева - член
 5. Смаил Митков Стоев  - член
 6. Анастас Йосков Черкезов - член
 7. Младен Димитров Михнев - член

 2. Втора постоянна комисия

Комисия по устройство на територията, инфраструктура, обществен ред и нормативната уредба.

 1. Атанас Славчев Атанасов -  председател
 2. Анастас Йосков Черкезов - секретар
 3. Стоян Иванов Иванов - член
 4. Минчо Сашев Минчев -  член
 5. Йордан  Симеонов Митев -  член
 6. Николай Тодоров Мечев - член
 7. Веселин Иванов Стоянов - член

3.Трета постоянна комисия

Комисия по образование, култура, социална политика, младежки дейности, взаимодействие с гражданското общество и НПО. 

 1. Добринка Добрева Кръстева -  председател
 2. Минчо Сашев Минчев -  секретар
 3. Веселин Иванов Стоянов -  член
 4. Галина Симеонова Колева -  член
 5. Младен Димитров Михнев - член

4.Четвърта постоянна комисия

Комисия по управление на общинската собственост, екология, земеделие, здравеопазване, спорт и туризъм.

 1. Николай Тодоров Мечев - председател
 2. Галина Симеонова Колева - секретар
 3. Атанас Славчев Атанасов - член
 4. Смаил Митков Стоев  - член
 5. Деница Георгиева Костова – член

Специализиран орган - създаден с Решение № 143 /25.09.2020 г. на ОбС – Гурково, изменен и допълнен с Решение № 218/26.02.2021 г.:

Постоянна  комисия за противодействие на корупцията и за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси почл. 72 от ЗПКОНПИ

 1. Смаил Митков Стоев - председател
 2. Веселин Иванов Стоянов -  член
 3. Стоян Иванов Иванов -  член
 4. Деница Георгиева Костова -  резервен член
 5. Гочо Динев Гочев - резервен член
 6. Минчо Сашев Минчев - резервен член