Център за административно обслужване - 0800 19221

Постоянни комисии

Постоянни комисии към Общински съвет – Гурково

Приети с Решение № 3 /20.11.2023 г. на ОбС - Гурково

Мандат 2023 – 2027 г. 

1. Първа постоянна комисия

Комисия по бюджет, финанси, инфраструктура, европейски фондове, национални и регионални програми и териториално развитие. 

 1. Стойка Стефанова Мазнева - председател
 2. Стоян Иванов Иванов - секретар
 3. Николай Георгиев Стоянов - член
 4. Анастас Йосков Черкезов - член
 5. Минчо Сашев Минчев - член

 2. Втора постоянна комисия

Комисия по образование, култура, туризъм, спорт, здравеопазване, социални дейности и вероизповедание.

 1. д-р Иванка  Петрова Дончева - председател
 2. Добринка Добрева Кръстева - секретар
 3. Юсеин Мехмед Юсеин - член
 4. Стоян Иванов Иванов - член
 5. Минчо Сашев Минчев - член

3.Трета постоянна комисия

Комисия по земеделие, горско стопанство,  опазване на околната среда и общинска собственост 

 1. Гочо Динев Гочев - председател
 2. Николай Георгиев Стоянов - секретар
 3. Атанас Славчев Атанасов - член
 4. Иван Михайлов Стоянов -  член
 5. Стойка Стефанова Мазнева - член

4.Четвърта постоянна комисия

Комисия по обществен ред, законност, местно самоуправление, контрол на решенията на общинският съвет и работа с неправителствени организации.

 1. Атанас Славчев Атанасов - председател
 2. Любен Михов Чакъров - секретар
 3. Добринка Добрева Кръстева - член
 4. Гочо Динев Гочев - член
 5. д-р Иванка Петрова Дончева - член

Специализиран орган - създаден с Решение № 4 /20.11.2023 г. на ОбС – Гурково:

Постоянна  комисия за противодействие на корупцията и за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси

 1. Добринка Добрева Кръстева - председател
 2. Гочо Динев Гочев - член
 3. Атанас Славчев Атанасов -  член
 4. Николай Георгиев Стоянов   - резервен член
 5. Минчо Сашев Минчев - резервен член