Център за административно обслужване - 0800 19221

Услуги "Гражданска регистрация и актосъставяне"

Услуги "Гражданска регистрация и актосъставяне"- виж

 Образци на заявления по гражданско състояние

З А Я В Л Е Н И Е за издаване на многоезично извлечение от акт за гражданско състояние -ВИЖ

П Р О Т О К О Л за устно заявяване на нотариално удостоверяване на подписите на частни документи, които са едностранни актове и не подлежат на вписване -ВИЖ

П Р О Т О К О Л за устно заявяване на нотариално удостоверяване на верността на преписи и извлечения от документи и книжа -ВИЖ

П Р О Т О К О Л за устно заявяване на нотариално удостоверяване на подписа и съдържанието на пълномощно по чл. 37 от Закона за задълженията и договорите- ВИЖ

ЗАЯВЛЕНИЕ за заверка на документи по гражданско състояние за чужбина - ВИЖ

ИСКАНЕ ЗА ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ВЪЗ ОСНОВА НА РЕГИСТЪРА НА НАСЕЛЕНИЕТО- ВИЖ

ИСКАНЕ ЗА ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА НАСЛЕДНИЦИ- ВИЖ

ПРОТОКОЛ за устно искане за издаване на удостоверение въз основа на регистъра на населението-ВИЖ

Д Е К Л А Р А Ц И Я по чл.92, ал.3 от Закона за гражданската регистрация- ВИЖ

Д Е К Л А Р А Ц И Я по чл.92, ал.6 от Закона за гражданската регистрация- ВИЖ

З А Я В Л Е Н И Е  ЗА ПОСТОЯНЕН АДРЕС-ВИЖ