Център за административно обслужване - 0800 19221

Услуги "Местни данъци и такси"

УСЛУГИ „МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ „ - ВИЖ

ОБРАЗЦИ НА ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА УСЛУГИ МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ -ВИЖ

ЗАЯВЛЕНИЕ за издаване на удостоверение за декларирани данни - ВИЖ

ДЕКЛАРАЦИЯ по чл. 32, ал. 1 от ЗАКОНА ЗА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ И ТАКСИ  ЗА ОБЛАГАНЕ  С  ДАНЪК  ВЪРХУ  НАСЛЕДСТВАТА -ВИЖ

ДАНЪЧНА  ДЕКЛАРАЦИЯ по чл. 14 от ЗМДТ за облагане с данък върху недвижимите имоти -ВИЖ

ДЕКЛАРАЦИЯ по чл. 20, ал. 4, т. 1 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Гурково)За освобождаване от такса за сметосъбиране и сметоизвозване- ВИЖ

ДЕКЛАРАЦИЯ по чл. 61р, ал. 5 от ЗМДТ за облагане с туристически данък -ВИЖ

ДЕКЛАРАЦИЯ с данък върху таксиметров превоз на пътници -ВИЖ

ИСКАНЕ за издаване на документ -ВИЖ

ИСКАНЕ за издаване на  удостоверение за данъчна оценка - ВИЖ

ИСКAНЕ за прихващане или възстановяване- ВИЖ