Център за административно обслужване - 0800 19221

Заповеди

Заповеди 2020 г. 

Заповед З-393/24.08.2020.jpg

Заповед № З-48 от 24.01.2020г. на Кмета на Община Гурково да бъде сключен Договор за прекратяване на собствеността върху недвижим имот..pdf

Заповед № З-129 от 05.03.2020г. на Кмета на Община Гурково за забрана на пашата на селскостопански животни във всички горски територии.pdf

Заповед № З-138 от 12.03.2020г. на Кмета на Община Гурково относно пожароопасен сезон в горските територии..pdf

Заповед № З-140 от 12.03.2020г. на Кмета на Община Гурково относно определяне състав на Комисия по водно спасяване.pdf

Заповед № З-143/13.03.2020 г. на Кмета на община Гурково за назначаване на общински кризисен щаб .pdf

Заповед № З-184 / 01.04.2020г. на Кмета на община Гурково за определяне вечерен час за всички жители на община Гурково.pdf

Заповед № З-209/21.04.2020 г. земеделски производители.pdf

ЗАПОВЕД З-442/30.09.2020.pdf

Заповед № З-276/02.06.2020г. Изисквания за пожарна безопаснотс при настъпване на етап "Восъчна зрялост" на житни култури.pdf

Заповеди 2019 г. 

Заповед № З-40 от 08.02.2019 г. на Кмета на община Гурково за забрана пашата на селскостопански животни във всички горски територии – държавна и общинска собственост в териториалния обхват на ТП „Държавно горско стопанство Гурково”.

Заповед № 3-111 от 21.03.2019 г. на Кмета на община Гурково за предприемане на мерки за недопускане на замърсяване на речните легла и прилежащите им територии и предотвратяване на изхвърлянето на отпадъци на неразрешени места за това на територията на общината.

Заповед № З-122 от 01.04.2019 г. на Кмета на община Гурково за обявяване на определения със заповед на Областния управител на област Стара Загора пожароопасен сезон в горските територии на община Гурково.

Заповед № З-243 от 07.06.2019 г. на Кмета на община Гурково за проверка на всички адресни регистрации или промяна на постоянен адрес, извършени в периода 26.04.2018 г. – 26.04.2019 г. на територията на община Гурково.

Заповед № З-284 от 05.07.2019 г. на Кмета на община Гурково за изясняване на обстоятелствата за извършване на адресна регистрация на лицата, които не могат да представят документи по чл. 92, ал. 2 от Закона за гражданската регистрация

Заповед № З-285 от 05.07.2019 г. на Кмета на община Гурково за изясняване на обстоятелствата за извършване на адресна регистрация на лицата, които не могат да представят документи по чл. 92, ал. 2 от Закона за гражданската регистрация

Заповед № З-351 от 13.08. 2019 г. на Кмета на община Гурково за забрана движението на МПС по ул. "Младост" и "Хан Аспарух" в гр. Гурково

Заповед № З-376 от 29.08. 2019 г. на Кмета на община Гурково за учредяване на възмездно право на строеж за изграждане на обект "Открита пасарелка"

Заповед № З-318 от 22.07.2019 г. на Кмета на община Гурково.pdf

Заповеди 2018 г. 

Заповед № 3-474 от 30.11.2018 г. на Кмета на община Гурково за готовността на общината за работа при усложнени зимни условия през зимата на 2018/2019 г. и извършване на превантивни мерки за намаляване на последствията за населението и критичната инфраструктура.

Заповед № З-416 от 05.09.2018 г. на Кмета на община Гурково за организиране и провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на поземлен имот  представляващ: Поземлен имот с идентификатор 38203.501.614по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Конаре, общ. Гурково  

Заповед № З-415 от 05.09.2018 г. на Кмета на община Гурково за организиране и провеждане на публичен търг с явно наддаване за учредяване на възмездно право на строеж, на жилищнасграда със застроена площ от 100 кв.м./стокв.м./ върху имот – частна общинска собственост представляващ: Поземлен имот с идентификатор 22767.501.653, ул. “Бистрица“ №4, с. Паничерево, общ. Гурково

Заповед № З-414 от 05.09.2018 г. на Кмета на община Гурково за организиране и провеждане на публичен търг с явно наддаване за учредяване на възмездно право на строеж, на жилищнасграда със застроена площ от 100 кв.м./стокв.м./ върху имот – частна общинска собственост представляващ:Поземлен имот с идентификатор 22767.501.674, с. Паничерево, общ. Гурково 

Заповед № 3-413 от 05.09.2018 г. на Кмета на община Гурково за организиране и провеждане публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем наимот – публична общинска собственост, представляващ: сграда с идентификатор 18157.501.692.1

Заповед № З-412 от 05.09.2018 г. на Кмета на община Гурково за организиране и провеждане публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем земеделски нуждинапоземлен имот – частна общинска собственост с идентификатор 18157.91.507

Заповед № З-364 от 02.08.2018 г. на Кмета на община Гурково относно приемане на конкретни мерки за предотвратяване възникване на Африканската чума по свинете

Заповед № З-281 от 13.06.2018 г.  на Кмета на община Гурково относно настъпването във фаза „Восъчна зрялост” на посевите от житни култури и обявяването на пожароопасен сезон в земеделските земи

Заповед № З-258 от 04.06.2018 г.  на Кмета на община Гурково относно осигуряване на пожарна безопасност, предотвратяване и гасене на пожари в горските територии на община Гурково

Заповед № 117 от 29.03.2018 г.  на Кмета на община Гурково относно намаляване на водните инциденти на територията на Община Гурково