Център за административно обслужване - 0800 19221

Секретар

Секретар общинаМагдаленаПанева04331/22-49

СЕКРЕТАР НА ОБЩИНА ГУРКОВО

МАГДАЛЕНА ПАНЕВА

Общинска администрация Гурково, гр. Гурково, бул. " Княз Александър Батенберг" № 3, етаж 2, стая № 11, тел. 04330 / 2249, e-mail: m_paneva@abv.bg

Секретарят на общината организира и отговаря за:

  1. дейността на общинската администрация, условията на работа на служителите и информационно-техническото обезпечаване на дейността им;
  2. деловодното обслужване, документооборота и общинския архив;
  3. дейността на звената по гражданска регистрация и административно обслужване;
  4. разгласяването и обнародването на актовете на общинския съвет и на кмета на общината;
  5. работата с молбите, жалбите, сигналите и предложенията на гражданите и юридическите лица;
  6. поддържането в актуално състояние на избирателните списъци в общината, организационно-техническата подготовка и произвеждането на изборите и местните референдуми.

Секретарят на общината изпълнява и други функции, възложени му от кмета на общината, със закон или с друг нормативен акт.