Център за административно обслужване - 0800 19221

Заместник - кметове

СТАНЬО ГЕОРГИЕВ

Заместник-кмет „ Стопански дейности“

e-mail: s.georgiev@gurkovo.bg

тел. 0887349728

Роден на 23.08.1962 г. в гр. Гурково

Завършва средно  образование  в ТМТ „ Цвятко Радойнов“ град Казанлък.

Почти  30 години той е част от общинската администрация като служител по сигурността, защита при бедствия и управление на отбранително-мобилизационната подготовка.

Заместник –кмет на община Гурково от 18.12.2023  г. с ресори Устройство на територията, Общинска собственост, Инвестиции и Евро-проекти.

Женен. Има двама сина.

МАРИЯНА МАРИНОВА

Заместник-кмет „Хуманитарни дейности“

e-mail: m.marinova@gurkovo.bg

тел. 0885554177

Родена на 10.10.1986 г. в гр. Нова Загора

Завършва висше образование – магистърска степен  специалност „Техника и технологии по опазване на морето и околната среда“ в ТУ град Варна. Притежава втора магистърска степен от ВТУ „Св.Св. Кирил и Методий“ гр. Велико Търново - педагогическа специалност - учител по математика, информатика и информационни технологии. Повече от 7 години работи в Общинска администрация Гурково на различни длъжности. Две години е била учител по математика и ИИТ в прогимназиален етап в ОУ „Св.Св.Кирил и Методий“ гр. Николаево, община Николаево.

Заместник - кмет на община Гурково от 18.12.2023 г. с ресори Образование, Здравеопазване, Култура, Социални, Спортни и Младежки дейности.

Има един син.