Център за административно обслужване - 0800 19221

Оспорване, спиране, съдебни и други решения по актове на Общински съвет

ОС – 82 / 29.03.2021 г. – Чрез Общински съвет – Гурково до Административен съд – Стара Загора -Жалба от Фондация „Върховенство на закона“ срещу чл.4, ал. 1-3 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи – общинска собственост;ОС – 116 / 10.06.2021 г. – Определение № 296 от 07.06.2021г. на Административен съд – Стара Загора – оставя без разглеждане Жалбата от Фондация „Върховенство на закона“.

ОС - 131 /19.05.2021 г. – Писмо със Заповед № АК -01-ЗД-4 /18.05.2021 г. на Областния управител относно връщане за ново обсъждане на Решение № 251/29.04.2021 г. на ОбС – Гурково и Заповед № АК -01-ЗД-5 /18.05.2021 г. на Областния управител относно връщане за ново обсъждане на Решение № 248/29.04.2021 г.

ОС - 9 /13.01.2020г. - Чрез Общински съвет - Гурково до Административен съд Стара Загора - Протест от Петя Драганова - прокурор при ОП Стара Загора с правно основание чл.186, ал.2, вр. с чл.185,вр.ал.1 от АПК, вр. с чл.145, ал.6 от ЗСВ против Наредба за пожарна безопастност на територията на Община Гурково

ОС-217/06.11.2019 г. - заверен препис от Р-е № 112/12.04.2019 Г. ПО АД № 19/2019 г. по описа на АС Стара Загора и препис от Р-е  № 14310/25.10.2019 г. по АД № 7472/2019 г по описа на ВАС за отмяна на Наредба за придобиване, притежаване и отглеждане на кучета - домашни любимци и овладяване популацията на безстопанствени кучета на територията на Община Гурково, приета с Решение №485 от 25.10.2018г. на ОбС Гурково.

ОС - 176 /01.08.2019г. - Чрез Общински съвет - Гурково до Административен съд Стара Загора - Протест от Константин Тачев - прокурор при ОП Стара Загора с правно основание чл.186, ал.2, вр. с чл.185 вр. с чл.16, ал.1 от АПК вр. с чл.145, ал.6 от ЗСВ против подзаконов нормативен акт – Наредба за управление на отпадъците на територията на Община Гурково, приета с Решение № 273/23.05.2013 г. на Общински съвет – Гурково, влязла в сила от 24.05.2013 г.

ОС- 63/03.06.2019 г. – определение № 205/14.05.2019 г. – прекратява се производството по адм.дело № 42 по описа за 2019 г. на Административен съд – Стара Загора

ОС- 6/25.03.2019 г. – определение № 112/19.03.2019 г. - допълва се определение № 369 от 12.12.2018 г. по адм.дело № 391 по описа за 2018 г. на Административен съд – Стара Загора.

ОС – 61/23.10.2019 г. – определение № 432/16.10.2019 г. – оставя без разглеждане жалбата на „РЕЙСЪР АУТО“ ЕООД срещу разпоредбата на чл.37,ал.1 от Наредбата за управление на отпадъците на територията на Община Гурково.

ОС- 61/07.03.2019 г. – Жалба от „РЕЙСЪР АУТО“ ЕООД срещу разпоредбата на чл.37,ал.1 от Наредбата за управление на отпадъците на територията на Община Гурково.

ОС- 36/12.02.2019 г. – Заверен препис от Решение № 220/21.07.2017 г., влязло в законна сила на 04.02.2019 г. по адм. дело № 460/2016 г. по описа на АС – Стара Загора и заверен препис от Решение № 1399/04.02.2019 г. на ВАС.

ОС - 226 /2018г. от 08.02.2019 г. – Протоколно определение от 22.11.2018 г. на Административен съд – Стара Загора по адм. дело № 494 по описа за 2018 г. относно оспорването на Областен управител на разпоредбата на чл.103, ал.4 от Правилника за организацията е дейността на Общински съвет – Гурково, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация и Определение № 11/16.01.2019 г. на Административен съд – Стара Загора по адм. дело № 494 по описа за 2018 г.

ОС - 175 /2018г./ 24.01.2019 г. – Протоколно определение постановено от Административен съд – Стара Загора по административно дело № 300 по описа за 2018 г.

ОС - 11 /16.01.2019г. - Чрез Общински съвет - Гурково до Административен съд Стара Загора - Протест от Маргарита Димитрова - прокурор при ОП Стара Загора с правно основание чл.186, ал.2, вр. с чл.185 от АПК за оспорване на отделни разпоредби на подзаконов нормативен акт – чл.18,ал.3; чл.22, ал.1,т.1 в частта „…6 месеца“; чл.29 ал.1 т.1 от Наредбата за настаняване под наем на граждани с доказани жилищни нужди и продажба на общински жилища на техните наематели и на други лица в Община Гурково

ОС - 4 /09.01.2019г. - Чрез Общински съвет - Гурково до Административен съд Стара Загора - Протест от Константин Тачев - прокурор при ОП Стара Загора против подзаконов нормативен акт – Наредба за придобиване, притежаване, отглеждане на кучета - домашни любимци и овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на Община Гурково, приета с Решение № 485/25.10.2018 г. по Протокол № 39 на Общински съвет – Гурково.

ОС- 3/08.01.2019 г. – Резолюция за прекратяване на преписка вх. № 1950/2018 г. по описа на Окръжна прокуратура – Стара Загора

ОС- 2/08.01.2019 г. – Резолюция за прекратяване на преписка вх. № 2376/2018 г. по описа на Окръжна прокуратура – Стара Загора

ОС - 207 /13.11.2018г. – Решение № 318 от 08.11.2018 г. на Административен съд – Стара Загора

ОС- 271/22.10.2018 г. – Резолюция за прекратяване на преписка вх. № 1126/2018 г. по описа на Окръжна прокуратура – Стара Загора

ОС- 225 /05.09.2018г. - Заповед № АК -01-ЗД-226/03.09.2018 г. на Областния управител относно оспорване на Решение № 446/26.07.2018 г. на Общински съвет – Гурково в частта относно изменения в чл.103, ал.4 от Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Гурково, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация


ОС- 216 /13.08.2018г. - Заповед № АК -01-ЗД-211/10.08.2018 г. на Областния управител за връщане за ново обсъждане на Решение № 446/26.07.2018 г. на Общински съвет – Гурково в частта относно изменения в чл.103, ал.4 от Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Гурково, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация


ОС - 209 /30.07.2018г. - Чрез Общински съвет - Гурково до Административен съд Стара Загора - Протест от Константин Тачев - прокурор при ОП Стара Загора против отделни разпоредби на подзаконов нормативен акт – чл.24, ал.3, ал.4, ал.5, ал.6 и ал.10 от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Гурково


ОС- 182 /16.07.2018г. - Заповед № АК -01-ЗД- 193/13.07.2018 г. на Областния управител за връщане за ново обсъждане на Решение № 436/28.06.2018 г. на Общински съвет – Гурково в частта му по т. 2 – 5 включително


Решение № 191 / 20.06.2018 г. на Административен съд - Стара Загора


ОС - 163 /19.06.2018г. - Чрез Общински съвет - Гурково до Административен съд Стара Загора - Протест от Маргарита Димитрова - прокурор при ОП Стара Загора против отделни разпоредби на подзаконов нормативен акт – чл.4, ал.19 и чл. 20 от Наредба за регистрация на кучетата на територията на Община Гурково


ОС- 156 /15.06.2018г. - Заповед № АК -01-ЗД- 155/13.06.2018 г. на Областния управител за връщане за ново обсъждане на Решение № 427/30.05.2018 г. на Общински съвет – Гурково


ОС - 132 /08.05.2018г. - Чрез Общински съвет - Гурково до Административен съд Стара Загора - Протест от Петя Драганова - прокурор при ОП Стара Загора против Наредба № 1 за осигуряване на обществения ред на Община Гурково


ОС - 18 /26.01.2018г. - Чрез Общински съвет - Гурково до Административен съд Стара Загора - Протест от Петко Георгиев- прокурор при ОП Стара Загора против отделни разпоредби на подзаконов нормативен акт – чл.15, ал.2 и ал.3; чл.70, ал.2 и чл.128, ал.2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Гурково, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация

ОС-225/09.10.2017 г. - Чрез Общински съвет - Гурково до Административен съд Стара Загора - Протест от Петко Георгиев - прокурор при ОП Стара Загора, против чл.43,ал.3; чл.69,ал.1 и чл.80, ал.2, т.5 от Наредбата за реда за придобиване, управление и ра

ОС- 227 /17.10.2017г. - Заповед № № АК -01-ЗД-307/13.10.2017 г. на Областния управител относно връщане на Решение № 316/28.09.2017 г. на Общински съвет – Гурково за ново обсъждане, като незаконосъобразно.pdf

ОС-261/28.11.2017 г. - Чрез Общински съвет - Гурково до Административен съд Стара Загора - Протест от Петко Георгиев - прокурор при ОП Стара Загора, против чл.15, ал.1, т.8 Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Гурково, неговите