Център за административно обслужване - 0800 19221

Стратегии, ОПР и програми

ОПР

2024

2023

Годишна програма за развитие на читалищната дейност  в община Гурково за 2024 година

Програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в Община Гурково, област Стара Загора през 2022 г.

Програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Гурково за периода 2021-2024 г.

Програма за управление на отпадъците на територията на Община Гурково за периода от 2021-2027 г.

Програма за реализиране на общественополезни дейности в община Гурково от лица в трудоспособна възраст, подлежащи на месечно социално подпомагане за периода 2021 - 2022 год.

Годишна програма за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост през 2021 г. - актуализирана към 26.03.2021 г.

 План за енергийна ефективност на Община Гурково и програма за изпълнението му 2020 – 2025 г.

Годишна програма за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост през 2020 г.

ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА  ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ ЗА ПЕРИОДА 2016 – 2020 г.

ПРОГРАМА ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ВЪЗОБНОВЯЕМИ ЕНЕРГИЙНИ ИЗТОЧНИЦИ ЗА ПЕРИОДА 2016 – 2020 г.

Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на Общинския план за развитие 2014-2020 г. на Община Гурково за 2018 година 

Актуализиран документ за изпълнение на Общински план за развитие на Община Гурково 2014-2020

Доклад от Междинна оценка на Общински план за развитие на Община Гурково 2014-2020 г.

Общински план за развитие на Община Гурково 2014-2020 г.

СТРАТЕГИИ

Стратегия за управление на общинската собственост за периода 2020 – 2023 година

СТРАТЕГИЯ ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ В ОБЩИНА ГУРКОВО (2018-2019)

Стратегия за развитие на образованието в Община Гурково за периода 2014 – 2020 година.doc

Резюме на Стратегията за Водено от общностите местно развитие на МИГ „Мъглиж, Казанлък, Гурково“.docx

Стратегия за управление на общинската собственост за периода 2015 – 2019 г..doc

Маркетингова стратегия за развитие на туризма в Община Гурково.pdf

Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на Общинския план за развитие 2014-2020 г. на Община Гурково за 2019 година.doc