„Допълнително СМР по обект: Изграждане на Претоварна станция за общински отпадъци – Гурково”, в рамкитена Проект № ДБФП DIR-5112122–C007/29.08.2012 по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.” Приоритетна ос 2 проект: „Изграждане на регионална

№ в профил на купувача: 2015-6

Публикувана на: 07.08.2015

Прикачени файлове: 5

Вид процедура:

Уникален № в АОП: 681632

Последна промяна:

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

ОБЕКТ И ПРЕДМЕТ НА ПОРЪЧКАТА
Обект на настоящата Обществена поръчка е изпълнение на строителство и съгласно чл. 90, ал.1, т.8 от ЗОП, ще се осъществява, чрез процедура на договаряне без обявление с предмет: „Допълнително СМР по обект: Изграждане на Претоварна станция за общински отпадъци – Гурково”, в рамкитена Проект № ДБФП  DIR-5112122–C007/29.08.2012 по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.” Приоритетна ос 2 проект: „Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в Регион Стара Загора".

Oпределеният бюджет е с обща стойност от 51 728,30 лв. /петдесет и една хиляди седемстотин двадесет и осем лева и 30 стотинки/   без вкл. ДДС, което включва всички изброени дейности описани в КОЛИЧЕСТВЕНА ТАБЛИЦА ПРЕДОСТАВЕНА ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

Лице, до което се изпраща поканата за участие в договарянето без обявление по реда на ЗОП: ДЗЗД "ЕКОСИСТЕМА ГУРКОВО" гр. Пловдив- изпълнител на Договорно споразумение 67/17.12.2013 год. с предмет: "Изграждане на Претоварна станция за общински отпадъци – Гурково”, в рамкитена Проект № ДБФП  DIR-5112122–C007/29.08.2012 по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.” Приоритетна ос 2 проект: „Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в Регион Стара Загора".

Документи и файлове

Файл
Размер
Дата на качване
4.96 Mb
01.10.2020
1.47 Mb
02.03.2020
2.14 Mb
02.03.2020
150.83 Kb
02.10.2016
9.99 Mb
03.09.2020
191.50 Kb
05.03.2020
253.00 Kb
05.03.2020
157.74 Kb
05.03.2020
7.19 Mb
06.08.2020
187.50 Kb
09.04.2020
7.43 Mb
09.10.2020
60.30 Kb
10.03.2020
65.20 Kb
10.03.2020
40.00 Kb
10.07.2020
106.00 Kb
10.07.2020
94.00 Kb
11.03.2020
2.12 Mb
11.05.2020
4.10 Mb
11.05.2020
84.01 Kb
11.05.2020
211.00 Kb
11.05.2020
163.50 Kb
11.05.2020
73.00 Kb
13.02.2020
78.50 Kb
13.02.2020
118.00 Kb
13.02.2020
58.19 Kb
13.02.2020
57.09 Kb
13.02.2020
35.00 Kb
13.02.2020
37.00 Kb
13.02.2020
12.16 Mb
14.08.2020
1.93 Mb
14.08.2020
10.22 Mb
14.08.2020
1.31 Mb
14.08.2020
2.24 Mb
17.07.2020
12.79 Mb
17.07.2020
2.15 Mb
17.07.2020
3.35 Mb
17.07.2020
34.62 Mb
17.07.2020
2.62 Mb
17.07.2020
5.85 Mb
17.08.2020
163.19 Kb
18.08.2015
145.00 Kb
24.07.2020
4.83 Mb
24.08.2020
3.82 Mb
27.02.2020
4.98 Mb
27.02.2020
4.29 Mb
28.04.2020
167.97 Kb
28.04.2020
1.77 Mb
28.05.2020
4.79 Mb
28.05.2020
346.36 Kb
28.05.2020
96.05 Kb
28.05.2020
1.87 Mb
28.05.2020
4.26 Mb
28.05.2020
88.64 Kb
28.05.2020
27.36 Kb
28.05.2020
221.00 Kb
28.05.2020
570.71 Kb
28.05.2020
228.50 Kb
28.05.2020г.
110.71 Kb
28.05.2020г.
520.26 Kb
28.05.2020г.
109.61 Kb
28.05.2020г.
94.08 Kb
28.05.2020г.
285.84 Kb
28.05.2020г.
151.75 Kb
28.05.2020г.
178.58 Kb
28.05.2020г.
131.13 Kb
28.05.2020г.
7.99 Mb
30.06.2020
4.41 Mb
30.06.2020
3.65 Mb
31.03.2020
7.01 Mb
31.03.2020
209.00 Kb
31.03.2020
39.00 Kb
31.03.2020
262.71 Kb
07.08.2015

МЕНЮ