ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ ЗА “РЕКОНСТРУКЦИЯ И МОДЕРНИЗАЦИЯ НА СУ „ХРИСТО СМИРНЕНСКИ“, ГР. ГУРКОВО”

№ в профил на купувача: 003/2019

Публикувана на: 01.10.2019

Прикачени файлове: 8

Вид процедура: ПАЗАРНА КОНСУЛТАЦИЯ

Уникален № в АОП:

Последна промяна: 09.10.2019

Във връзка с инвестиционния интерес на община Гурково за кандидатстване за финансиране по подмярка 7.2 по ПРСР 2014-2020 за изпълнение на проект " Реконструкция и модернизация на СУ „Христо Смирненски“, гр. Гурково", е необходимо на основание чл.29, ал.15 от Наредбата  № 12 от 25 юли 2016 г. за прилагане на подмярка 7.2 по ПРСР 2014-2020, издадена от министъра на МЗХ (наричана за краткост Наредба № 12/2016 г. на МЗХ), общината да определи някои от заявените за финансиране разходи по проекта, чрез прилагане на способа на пазарни консултации по смисъла на чл.44 от ЗОП.

С оглед на това обстоятелство и на основание чл.29, ал.16 от Наредба № 12/2016 г. на МЗХ, следва за нуждите на възложителя да бъдат събрани оферти за целевия разход по чл.29, ал.1, т.1 от Наредба № 12/2016 г. на МЗХ, представляващи разходи, свързани с прякото изпълнение на строително-монтажните работи за обект: „Реконструкция и модернизация на СУ „Христо Смирненски“, гр. Гурково“.

Документи и файлове

Файл
Размер
Дата на качване
599.46 Kb
01.10.2019
571.97 Kb
09.10.2019

МЕНЮ