ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ ЗА “РЕКОНСТРУКЦИЯ И МОДЕРНИЗАЦИЯ НА СУ „ХРИСТО СМИРНЕНСКИ“, ГР. ГУРКОВО”

№ в профил на купувача: 002/2019

Публикувана на: 05.09.2019

Прикачени файлове: 9

Вид процедура: ПАЗАРНА КОНСУЛТАЦИЯ

Уникален № в АОП:

Последна промяна: 16.09.2019

ПОКАНА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

 

На основание чл.44, ал.1 от ЗОП, във връзка с предстоящо кандидатстване за безвъзмездна финансова помощ на Община Гурково с проект за финансиране “Реконструкция и модернизация на СУ „Христо Смирненски“, гр. Гурково”,  процедура чрез подбор № BG06RDNP001-7.002 – Училище „Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общинска образователна инфраструктура с местно значение в селските райони, която включва основно или средно училище, финансирано чрез бюджета на общината или професионална гимназия по § 10 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за предучилищното и училищното образование“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г., моля да представите индикативни оферти по отношение на СМР подробно посочени в приложения към настоящата покана образец на количествено-стойностна сметка, за следният обект:

Обект:Реконструкция и модернизация на СУ „Христо Смирненски“, гр. Гурково

Oбектът включва 2 подобекта:

Подобект 1: Учебна сграда СУ „Христо Смирненски”, гр.ГУРКОВО

Подобект 2: Физкултурен салон СУ „Христо Смирненски”, гр.ГУРКОВО

Документи и файлове

МЕНЮ