"Доставка на хранителни продукти"

№ в профил на купувача: 005-2015

Публикувана на: 28.07.2015

Прикачени файлове: 4

Вид процедура: ПУБЛИЧНА ПОКАНА

Уникален № в АОП: 9044318

Последна промяна: 19.08.2015

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Кратко описание на поръчката:
"Доставка на хранителни продукти" по обособени позиции:
Обособена позиция 1: "Доставка на хранителни продукти за нуждите на ОДЗ "Латинка"- гр. Гурково, ЦДГ "Тодора Недина"- с. Паничерево и Училищен стол в СОУ "Христо Смирненски"- гр. Гурково";
Обособена позиция 2: "Доставка на хранителни продукти за нуждите на Домашен Социален Патронаж- гр. Гурково”.
Срокът за изпълнение на поръчката е 12 /дванадесет/ календарни месеца от датата на подписване на договора с избраният изпълнител.

Прогнозни стойности по обособени позиции:

  1. Обособена позиция 1- 40 500,00 /четиридесет хиляди и петстотин/ лева без ДДС;
  2. Обособена позиция 2- 18 500,00 /осемнадесет хиляди и петстотин/ лева без ДДС;

Обем на поръчката

  1. За обособена позиция № 1- количествата на хранителните продукти са подробно описание в Спецификация на хранителните продукти за ОП1 към настоящата документация за участие.
  2. За обособена позиция № 2- количествата на хранителните продукти са подробно описание Спецификация на хранителните продукти за ОП2 към настоящата документация за участие.
     

Документи и файлове

Файл
Размер
Дата на качване
599.46 Kb
01.10.2019
2.31 Mb
04.09.2019
560.35 Kb
06.06.2019
571.97 Kb
09.10.2019
1.88 Mb
10.02.2020
200.00 Kb
11.06.2019
909.98 Kb
12.09.2019
138.00 Kb
15.01.2020
148.00 Kb
15.01.2020
151.82 Kb
15.01.2020
157.50 Kb
15.01.2020
186.50 Kb
15.01.2020
90.79 Kb
15.01.2020
86.42 Kb
15.01.2020
562.25 Kb
16.09.2019
8.97 Mb
17.06.2019
8.57 Mb
17.06.2019
8.81 Mb
17.06.2019
3.87 Mb
18.04.2019
3.80 Mb
18.04.2019
3.84 Mb
18.04.2019
17.43 Mb
18.06.2019
438.07 Kb
20.12.2019
6.63 Mb
22.05.2019
542.96 Kb
27.08.2019
139.50 Kb
28.01.2020
158.50 Kb
28.01.2020
295.59 Kb
28.07.2015
327.30 Kb
28.07.2015
707.52 Kb
28.07.2015

МЕНЮ