„Изграждане на мост, при км.3+165 на път SZR 2101 /III-5007/ Николаево-Брестова-Дворище-Жълтопоп, реконструкция на подходите към моста, корекция и почистване на речното корито на р. Гарвашница, в землището на с. Димовци, общ. Гурково“

№ в профил на купувача: 003-2019

Публикувана на: 01.02.2019

Прикачени файлове: 14

Вид процедура: ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ

Уникален № в АОП: 00694-2019-0003

Последна промяна: 16.05.2019

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИ
Дата: 11/03/2019
Час: 17:00

УСЛОВИЯ ПРИ ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ
Дата: 12/03/2019
Час: 14:00
Място: гр. Гурково, бул. "Княз Александър Батенберг" №3, сградата на общинска администрация, заседателна зал

Документи и файлове

МЕНЮ