ПОКАНА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ

№ в профил на купувача: 001-2018

Публикувана на: 28.06.2018

Прикачени файлове: 7

Вид процедура: ПАЗАРНА КОНСУЛТАЦИЯ

Уникален № в АОП:

Последна промяна: 06.07.2018

ПОКАНА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

На основание чл.44, ал.1 от ЗОП, във връзка с предстоящо кандидатстване за безвъзмездна финансова помощ на Община Гурково с проекти за финансиране по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020г., и на основание чл. 29, ал. 16 от Наредба № 12 от 25.07.2016г. за прилагане на подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селсктие райони за периода 2014-2020г., моля да представите индикативни оферти по отношение на СМР подробно посочени в приложения към настоящата покана образец на количествено-стойностна сметка, за следните обекти:

  1. Обект: Спортна площадка в с. Паничерево, ПИ 22767.501.663по КК на с.

Паничерево, общ. Гурково, УПИ I в кв. 72 по ПР на с. Паничерево, общ. Гурково.

  1. Обект: Спортна площадка с фитнес уреди на открито в с. Конаре вУПИ

XVI-786 в кв. 39, ПИ 38203.501.786по КК на с. Конаре, общ. Гурково.

Документи и файлове

МЕНЮ