„Приготвяне, пакетиране и доставка на топъл обяд - кетъринг“ по Проект BG05FMOP001-3.002-0083-С02 ”Осигуряване на топъл обяд в община Гурково” по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане от фонда за европейско подпомагане н

№ в профил на купувача: 004-2017

Публикувана на: 15.12.2017

Прикачени файлове: 14

Вид процедура: ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ

Уникален № в АОП: 00694-2017-0005

Последна промяна: 02.03.2018

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИ
Дата: 08/01/2018
Час: 17:00

УСЛОВИЯ ПРИ ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ
Дата: 09/01/2018
Час: 09:00
Място: гр. Гурково, бул. "Княз Александър Батенберг" №3, сградата на общинска администрация

На основание чл. 53 от ППЗОП датата и часа за отваряне на офертите се променя, както следва:

Дата: 10/01/2018
Час: 14:00
Място: гр. Гурково, бул. "Княз Александър Батенберг" №3, сградата на общинска администрация

Документи и файлове

МЕНЮ