„Изпълнение на СМР на обект: „Реконструкция и подмяна на част от водопроводната мрежа в гр. Гурково, общ. Гурково“

№ в профил на купувача: 002-2017

Публикувана на: 15.11.2017

Прикачени файлове: 10

Вид процедура: ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ

Уникален № в АОП: 00694-2017-0003

Последна промяна: 11.04.2018

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИ
Дата: 15/12/2017
Час: 17:00

УСЛОВИЯ ПРИ ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ
Дата: 18/12/2017
Час: 10:30
Място: гр. Гурково, бул. "Княз Александър Батенберг" №3, сградата на общинска администрация

С Решение № 88 от 20.03.2018 г. за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация Възложителя направи промени в обявлението, както следва:

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИ
Дата: 03/04/2018
Час: 17:00

УСЛОВИЯ ПРИ ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ
Дата: 04/04/2018
Час: 10:00
Място: гр. Гурково, бул. "Княз Александър Батенберг" №3, сградата на общинска администрация

Разяснение относно представянете на електронен ЕЕДОП. 21/03/2018

Разяснение по процедурата.  28/03/2018

Разяснение по процедурата   29/03/2018

Протокол № 1 11/04/2018 16:13:33

Съобщение за отваряне на ценови предложения 30/04/2018 15:32:40

Протокол № 2 09/05/2018 14:49:08

Протокол № 3 09/05/2018 14:53:40

Решение за определяне на изпълнител 09/05/2018 14:56:16

Документи и файлове

МЕНЮ