ПОКАНА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ

№ в профил на купувача: 003/2017

Публикувана на: 17.07.2017

Прикачени файлове: 6

Вид процедура: ПАЗАРНА КОНСУЛТАЦИЯ

Уникален № в АОП:

Последна промяна: 26.07.2017

На основание чл.44, ал.1 от ЗОП, във връзка с предстоящо кандидатстване за безвъзмездна финансова помощ на Община Гуркове с проекти за финансиране по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020г., и на основание чл. 29, ал. 16 от Наредба № 12 от 25.07.2016г. за прилагане на подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селсктие райони за периода 2014-2020г., моля да представите индикативни оферти по отношение на СМР подробно посочени в приложения към настоящата покана образец на количествено-стойностна сметка, за следният обект:

1. Обект: "Интегриран проект за водния сектор на с. Паничерево"

Подобект: Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа на с. Паничерево- I етап- "тръби Ф 160"

Индивидуалните офети следва да бъдат внесени в деловодството на Община Гурково в срок до 17:00 часа на 25.07.2017 г., на адрес: гр. Гурково, бул. "Княз Александър Батенебрг" №3

                                        

 

Документи и файлове

МЕНЮ