Изработване на проект за Общ устройствен план на Община Гурково (ОУПОГ), включващ Екологична оценка (ЕО) и Оценка за съвместимост (ОС).

№ в профил на купувача: 2014-1

Публикувана на: 14.08.2014

Прикачени файлове: 4

Вид процедура:

Уникален № в АОП:

Последна промяна:

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Предмет на настоящата обществена поръчка е изработване на проект за Общ устройствен план на Община Гурково (ОУПОГ), включващ Екологична оценка (ЕО) и Оценка за съвместимост (ОС).

Цели на настоящата обществена поръчка

Целта на настоящата обществена поръчка е избор на изпълнител за изработване на проект на Общия устройствен план на Община Гурково, чиято стратегическа цел е да създаде основа за балансирано и устойчиво устройствено развитие и хармонична жизнена среда в урбанизираните и извън урбанизираните територии. Предвид анализа на състоянието на ресурсите и на отделните функционални системи и изведените проблеми следва заключението, че бъдещото управление на устройствените процеси на територията ще бъде ефективно и целесъобразно само ако се основава на устройствен план, обхващащ цялата територия на общината и на създадени въз основа на него цялостни подробни устройствени планове за урбанизираните територии.

Общият устройствен план на Община Гурково следва да бъде изработен при спазване на одобрено с решение №268 от 23.05.2013 г. на Общински съвет – Гурково „Планово задание за изработване на Общ устройствен план на Община Гурково”.
Плановото задание за разработване на Общ устройствен план на община Гурково има за цел да формулира основните изисквания към ОУПОГ, както и кръга от проблеми, които предстоят за решаване с методите на устройственото планиране през следващите години. С Плановото задание се представят и основните,

Документи и файлове

Файл
Размер
Дата на качване
485.84 Kb
04.12.2017
9.50 Mb
05.10.2017 г.
14.66 Mb
05.10.2017 г.
2.13 Mb
08.08.2017
2.03 Mb
08.08.2017
363.06 Kb
08.08.2017
83.40 Kb
08.08.2017
1.26 Mb
13.09.2017
1.97 Mb
13.11.2017
32.91 Kb
13.11.2017
3.92 Mb
14.08.2017
1.94 Mb
15.11.2017
32.38 Kb
15.11.2017
141.93 Kb
15.11.2017
795.32 Kb
17.07.2017
1.86 Mb
17.08.2017
256.00 Kb
17.08.2017
12.16 Mb
17.08.2018
654.74 Kb
18.08.2017
210.00 Kb
18.08.2017
7.35 Mb
18.09.2017
6.74 Mb
18.09.2017
3.74 Mb
19.09.2017
1.80 Mb
20.07.2017
8.98 Mb
20.09.2017
9.01 Mb
20.09.2017
9.40 Mb
20.09.2017
8.83 Mb
20.09.2017
9.21 Mb
20.09.2017
3.90 Mb
20.12.2017
1.92 Mb
25.08.2017
130.08 Kb
26.07.2017
4.22 Mb
26.07.2017
1.75 Mb
29.06.2017
219.00 Kb
29.06.2017
1.82 Mb
29.08.2017
1.24 Mb
31.08.2017
232.50 Kb
14.08.2014
335.50 Kb
14.08.2014

МЕНЮ