ПОКАНА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ

№ в профил на купувача: 002/2017

Публикувана на: 02.06.2017

Прикачени файлове: 15

Вид процедура: ПАЗАРНА КОНСУЛТАЦИЯ

Уникален № в АОП:

Последна промяна: 26.07.2017

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

 

        На основание чл.44, ал.1 от ЗОП, във връзка с предстоящо кандидатстване за безвъзмездна финансова помощ на Община Гурков с проекти за финансиране по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020г., и на основание чл. 29, ал. 16 от Наредба № 12 от 25.07.2016г. за прилагане на подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020г., моля да представите индикативни оферти по отношение на СМР подробно посочени в приложения към настоящата покана образец на количествено-стойностна сметка, за следните обекти:

  1. Реконструкция на съществуваща пречиствателна станция за питейни води в с. Конаре;
  2. Реконструкция  на съществуващото речно водохващане и външен водопровод за водоснабдяване на с. Конаре, община Гурково;                         
  3. Обект: Интегриран проект за водния сектор на с."Паничерево";Подобект: Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа на с.Паничерево - І етап;Позиция: ПРЕМИНАВАНЕ НА ВОДОПРОВОДА ПОД ДЕРЕ; 
  4. Система за контрол на водния поток - с.Паничерево;                                           
  5. Система за контрол на воден поток- с. Конаре;

    Индикативните оферти следва да съдържат:

      1/ Наименование, ЕИК, седалище и адрес на управление, законен представител на оферента;

      2/ Регистрация в ЦПРС по категория в съответствие с обектите;

      3/ Описание на дейностите, които ще се извършват, съответстващо на приложената към настоящата покана Техническа спецификация;

      4/ Цена в лева без и с посочен ДДС;

     5/ Срок на валидност на офертата;

    6/ Дата на съставяне на офертата.

          Индикативните оферти следва да бъдат издадени на официални бланки на оферента, подписани от законния му представител и подпечатани с фирмен печат. Оферентът следва да посочи дали е вписан в Търговския регистър при Агенция по вписванията, а в случай че е чуждестранно лице - да представи доказателство за правосубектност съгласно националното му законодателство.

          Индикативните оферти следва да бъдат внесени в деловодството на Община Гурково в срок до 17:00ч. на 12.06.2017г., на адрес: град Гурково, бул. "Княз Александър Батенберг" 3.

Документи и файлове

МЕНЮ