ПОКАНА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ

№ в профил на купувача: 001/2017

Публикувана на: 02.02.2017

Прикачени файлове: 9

Вид процедура: ПАЗАРНА КОНСУЛТАЦИЯ

Уникален № в АОП:

Последна промяна: 10.02.2017

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

На основание чл.44, ал.1 от ЗОП, във връзка с предстоящо кандидатстване за безвъзмездна финансова помощ на Община Гурков с проекти за финансиране по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020г., и на основание чл. 29, ал. 16 от Наредба № 12 от 25.07.2016г. за прилагане на подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020г., моля да представите индикативни оферти по отношение на СМР подробно посочени в приложения към настоящата покана образец на количествено-стойностна сметка, за следните обекти:

  1. Реконструкция на съществуваща пречиствателна станция за питейни води в с. Конаре;
  1. Реконструкция  на съществуващото речно водохващане и външен водопровод за водоснабдяване на с. Конаре, община Гурково                            
  2. Обект: Интегриран проект за водния сектор на с."Паничерево"

      Подобект: Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа на с.Паничерево - І етап                                                         

      Позиция: ПРЕМИНАВАНЕ НА ВОДОПРОВОДА ПОД ДЕРЕ 

  1. Система за контрол на водния поток - с.Паничерево;
  1. Система за контрол на водния поток - с.Конаре;                                                             

Документи и файлове

МЕНЮ