ПОКАНА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ

№ в профил на купувача: 002-2016

Публикувана на: 20.09.2016

Прикачени файлове: 9

Вид процедура: ПАЗАРНА КОНСУЛТАЦИЯ

Уникален № в АОП:

Последна промяна: 30.09.2016

На основание чл.44, ал.1 от ЗОП, във връзка с предстоящо кандидатстване за безвъзмездна финансова помощ на Община Гурково с проекти за финансиране по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020г., и на основание чл. 29, ал. 16 от Наредба № 12 от 25.07.2016г. за прилагане на подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селсктие райони за периода 2014-2020г., моля да представите индикативни оферти по отношение на СМР подробно посочени в приложения към настоящата покана образец на количествено-стойностна сметка, за следните обекти:

  1. Наименование: Обект: „Рехабилитация на общински път SZR 1023 /II-55/ Паничерево - граница община /Гурково - Николаево/ - Едрево - Елхово - граница община /Николаево - Мъглиж/ - /III-5007/ и общински път SZR 2101 /III 5007/ Николаево - граница общински път /Николаево - Гурково/ - Брестова - Дворище - Жълтопоп от км 2+900 до км 4+900“.

Подобект: „Рехабилитация на общински път SZR 2101 /III-5007/ Николаево - граница общински път /Николаево - Гурково/ - Брестова - Дворище - Жълтопоп от км 2+900 до км 4+900"; 

  1. Наименование: Обект:    „Рехабилитация на общински път SZR 1023 /II-55/ Паничерево - граница община /Гурково - Николаево/ - Едрево - Елхово - граница община /Николаево - Мъглиж/ - /III-5007/ и общински път SZR 2101 /III-5007/ Николаево - граница общински път /Николаево - Гурково/ - Брестова - Дворище - Жълтопоп от км 2+900 до км 4+900”.

Подобект: „Рехабилитация на общински път SZR 1023 /II-55/ Паничерево - граница община /Гурково - Николаево/ - Едрево - Елхово - граница община /Николаево - Мъглиж/ - /III-5007/”.

  1. Наименование: Обект: „Общински път  SZR 2021 /II-55, Проход на републиката – Гурково/Пчелиново – Лява река”;
  2. Наименование: Обект:   „Рехабилитация на общински път  SZR1024 /III - 5007/ жп гара Гурково – Гурково”;

 

 

Документи и файлове

Файл
Размер
Дата на качване
209.03 Kb
20.09.2016
337.78 Kb
20.09.2016
33.27 Kb
20.09.2016
343.26 Kb
20.09.2016
26.63 Kb
20.09.2016
718.33 Kb
30.09.2016

МЕНЮ