ПОКАНА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ

№ в профил на купувача: 001-2016

Публикувана на: 20.09.2016

Прикачени файлове: 8

Вид процедура: ПАЗАРНА КОНСУЛТАЦИЯ

Уникален № в АОП:

Последна промяна: 29.09.2016

         На основание чл.44, ал.1 от ЗОП, във връзка с предстоящо кандидатстване за безвъзмездна финансова помощ на Община Гуркове с проекти за финансиране по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020г., и на основание чл. 29, ал. 16 от Наредба № 12 от 25.07.2016г. за прилагане на подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селсктие райони за периода 2014-2020г., моля да представите индикативни оферти по отношение на СМР подробно посочени в приложения към настоящата покана образец на количествено-стойностна сметка, за следните обекти:

  1. „Реконструкция на довеждащ тръбопровод за с. Паничерево от водохващане "Сухи ливади", с. Паничерево, община Гурково, област Стара Загора“.
  2. „Реконструкция  на вътрешна водопроводната мрежа в с. Паничерево, общ.Гурково-първи етап”.
  3. "Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа в с. Конаре, общ. Гурково- втори етап".
  4. "Реконструкция и доизграждане на съществуващото речно водохващане за водоснабдяване в с. Конаре и изграждане на ПСПВ, община Гурково".

 

Документи и файлове

Файл
Размер
Дата на качване
200.95 Kb
20.09.2016
611.67 Kb
29.09.2016

МЕНЮ