„ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ И РЕМОНТНИ РАБОТИ НА ОБЩИНСКИ ОБЕКТИ ПРЕЗ 2016 г.”, ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ

№ в профил на купувача: 002-2016

Публикувана на: 06.04.2016

Прикачени файлове: 8

Вид процедура: ПУБЛИЧНА ПОКАНА

Уникален № в АОП: 9052182

Последна промяна: 19.04.2016

1. Обект на обществената поръчка

Избор на изпълнител за извършване на строителни и ремонтни работи на общински обекти през 2016 г.”, по обособени позиции:

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1: «Ремонт на общински път SZR 2020 Брестова- Димовци»;

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2: «СМР на паркин, спортна площадка и междублокови пространства»

Обект: «Изграждане на паркинг и спортна площадка зад читалището с. Паничерево»;

Обект: «Ремонт на междублоково пространство зад Блок № 11, бул. „Княз Александър Батенберг” в гр. Гурково»;

 Обект: «Ремонт на междублоково пространство зад Блок № 15 и блон № 17, бул. „Княз Александър Батенберг” в гр. Гурково»;

Обект: «Ремонт на междублоково пространство пред Блок № 14, бул. „Княз Александър Батенберг” в гр. Гурково»;

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 3: « Текущи ремонти на сгради общинска собственост»:

  1. Обект: «Ремонт на общинска сграда – бивша Поликлиника гр. Гурково»
  2. Обект: «Ремонт на общинска сграда – Клуб на пенсионера и инвалида гр. Гурково»;
  3. Обект: «Ремонт на общинска сграда – Здравна служба с. Паничерев»;
  4. Обект: «Ремонт на административна сграда – кметство с. Паничерево, общ. Гурково»;

Обект: «Ремонт на административна сграда – кметство с. Конаре, общ. Гурково»;

  1. Стойност на поръчката

Стойността на поръчката се определя в български лева, без ДДС за всяка обособена позиция поотделно. Максималният финансов ресурс за реализиране на трите обособени позиции е 141 406,88 лв. (сто четиридесет и една хиляди четиристотин и шест лева и 88 стотинки) без вкл. ДДС.

Одобрената за финансиране стойност на дейностите, предвидени в обособена позиция

№1: «Ремонт на общински път SZR 2020 Брестова- Димовци», в размер на 18 707,00лв., без включен ДДС, или 22 448,40 лв., с вкл. ДДС.

Одобрената за финансиране стойност на дейностите, предвидени вобособена позиция

№ 2 «СМР на паркин, спортна площадка и междублокови пространства», е в размер на 72 292,00 лв. без включен ДДС, или 86 750,40 лв. с вкл. ДДС, разпределена по обекти, както следва:

Обект: «Изграждане на паркинг и спортна площадка зад читалището с. Паничерево» - 22 359,00 лева без ДДС;

Обект: Ремонт на междублоково пространство зад блок № 11, бул. „Княз Александър Батенберг” в гр. Гурково- 18 366,00 лева без ДДС.

Обект: Ремонт на междублоково пространство зад блок № 15 и блон № 17, бул. „Княз Александър Батенберг” в гр. Гурково- 24 657,00 лева без ДДС;

Обект: Ремонт на междублоково пространство пред Блок № 14, бул. „Княз Александър Батенберг” в гр. Гурково- 6 910,00 лева без ДДС;

Одобрената за финансиране стойност на дейностите, предвидени в обособена позиция

№ 3 «Текущи ремонти на сгради общинска собственост», е в размер на 50 407,20 лв. без включен ДДС, или 60 488,64 лв. с вкл. ДДС, разпределена по обекти, както следва:

Обект: Ремонт на общинска сграда – Поликлиника гр. Гурково» - 12 290,00 лева без ДДС;

Обект: Ремонт на общинска сграда – Клуб на пенсионера и инвалида гр. Гурково» - 6 163,70 лева без ДДС;

Обект:Ремонт на общинска сграда – Здравна служба с. Паничерев» - 6 276,50 лева без ДДС;

Обект:Ремонт на административна сграда – кметство с. Паничерево, общ. Гурково» - 10 678,10 лева без ДДС;

Обект: «Ремонт на административна сграда – кметство с. Конаре, общ. Гурково»- 14 998,90 лева без ДДС;

 

 

Документи и файлове

МЕНЮ