„Доставка на специализирани съдове за битови отпадъци за нуждите на Община Гурково”- ПРЕКРАТЕНА

№ в профил на купувача: 001-2016

Публикувана на: 10.03.2016

Прикачени файлове: 8

Вид процедура: ПУБЛИЧНА ПОКАНА

Уникален № в АОП: 9051140

Последна промяна: 12.04.2016

Описание на предмета на поръчката

Предметът на поръчката включва: Доставка на специализирани съдове за битови

отпадъци за нуждите на Община Гурково:

- поцинковани кофи тип „Мева”– 110 литра- 80 бр.;

- поцинковани контейнери тип “Бобър”– 1100 литра- 45 бр.;

- кошчета градински тип 1- 10 бр.;

- кошчета градински тип 2- 10 бр.;

- компостери за домашно компостиране- 330 литра- 10 бр.;

Пределната стойност на поръчката е 25 090,00 /двадесет и пет хиляди и деветдесет/ лева без включено ДДС.

Срок за представяне на офертите до 10:00 часа на 21.03.2016 г.

 

Документи и файлове

МЕНЮ