„Избор на оператор за възлагане на задължението за извършване на обществена услуга за обществен превоз на пътници по линиите от утвърдените общинска и областна транспортни схеми, квота на община Гурково“.

№ в профил на купувача: 011-2015

Публикувана на: 25.11.2015

Прикачени файлове: 10

Вид процедура: ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

Уникален № в АОП: 00694-2015-005

Последна промяна: 02.02.2016

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Пълно описание на обекта на поръчката: "Избор на оператор за възлагане на задължението за извършване на обществената услуга за обществен превоз на пътници по линиите от утвърдените общинска и областна транспортни схеми, квота на община Гурково".

Прогнозна стойност на поръчката: 662 508,00 /шестстотин шестдесет и две хиляди петстотин и осем лева/ без включено ДДС.

Документи и файлове

Файл
Размер
Дата на качване
553.12 Kb
02.02.2016
599.04 Kb
02.02.2016
638.79 Kb
02.02.2016
2.35 Mb
11.01.2016
72.50 Kb
17.12.2015
3.93 Mb
21.03.2016
36.00 Kb
25.11.2015
22.34 Kb
25.11.2015

МЕНЮ