„ИЗГРАЖДАНЕ НА МОСТ, ПРИ КМ.3+165 НА ПЪТ „SZR 2101 / III-5007 / НИКОЛАЕВО-БРЕСТОВА-ДВОРИЩЕ-ЖЪЛТОПОП“ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ПОДХОДИТЕ КЪМ МОСТА“

№ в профил на купувача:

Публикувана на: 12.06.2020

Прикачени файлове: 17

Вид процедура: ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ

Уникален № в АОП: 983446

Последна промяна:

СЪОБЩЕНИЕ
на основание чл. 203, ал. 3 от ЗОП


Уведомяваме Ви, че на 22.06.2020 г. е постъпила жалба пред Комисията за защита на конкуренцията с вх. № ВХР-1059/22.06.2020 г. срещу Решение № З-294/12.06.2020г. за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „ИЗГРАЖДАНЕ НА МОСТ, ПРИ КМ.3+165 НА ПЪТ „SZR 2101 / III-5007 / НИКОЛАЕВО-БРЕСТОВА-ДВОРИЩЕ-ЖЪЛТОПОП“ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ПОДХОДИТЕ КЪМ МОСТА“, с уникален номер в Регистъра за обществени поръчки 00694-2020-0006.

В допълнително писмо от жалбоподателя се съдържа искане за „спиране на процедурата“ за възлагане на обществена поръчка. Уведомлението от КЗК за образуване на производство № КЗК/438/2020 е получено на 10.07.2020г.


На основание чл. 203, ал. 3 от ЗОП, процедурата за възлагане на обществената поръчка се спира до влизане в сила на:

1/ определение, с което се оставя без уважение искането за временна мярка, или

2/ решението по жалбата, ако е наложена временна мярка.

град Гурково, 10.07.2020 год.

 

Документи и файлове

МЕНЮ