Център за административно обслужване - 0800 19221

Проект "ТОПЪЛ ОБЯД"

ОБЯВА

Община Гурково подготвя проект за кандидатстване по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR003-1.001 – „Топъл обяд“ по Програма за храни и основно материално подпомагане 2021-2027, съфинансирана от Европейския социален фонд плюс.

Проектът е насочен в подкрепа на най-нуждаещите се лица, включително и деца, които не са в състояние сами или с помощта на свои близки да си осигуряват здравословна, разнообразна и питателна топла храна за обяд.

Проектът ще се реализира в периода от 01.11.2022 г. до 30.09.2025 г.

Община Гурково организира  прием  на заявления-декларации (по образец) от кандидати за потребители на социалната услуга „Топъл обяд“. Документи ще се приемат всеки работен ден от 8:00 до 17:00 часа в сградата на Общинска администрация - гр. Гурково. Тел. за информация 0886667560.

За улеснение, документи ще се приемат и от кметствата в съответните населени места на Община Гурково.

Право да подадат заявление имат следните лица:

1. Лица и семейства без доходи или с ниски доходи под линията на бедност - 413 лв (до 31.12.2022 г.) и 504 лв (от 01.01.2023 г.), възрастни семейства пенсионери и самотно живеещи пенсионери, които имат ниски доходи, не могат да се издържат с тези доходи и имуществото си и не получават подкрепа от близките си;

2. Лица, обект на социално подпомагане, включително и от кръга на лицата по чл. 4, ал. 1 от Наредба № РД-06-53 от 17.09.2021 г., които са в невъзможност да задоволят основните си жизнени потребности и за тях е установена нужда от ежедневна допълнителна подкрепа;

3. Лица с ниски доходи, които поради налични увреждания или здравословни ограничения са със затруднено или невъзможно самообслужване, в това число самотни лица с трайни увреждания с ниски лични доходи от пенсия, за които няма подходящ кандидат за асистент по механизма лична помощ;

4. Лица, които поради инцидентни обстоятелства са в затруднена и уязвима ситуация и за тях е установена нужда от този вид подпомагане;

5. Скитащи и бездомни лица;

6. Лица от уязвими групи - граждани на трети страни, по смисъла на § 1, т. 17 от допълнителните разпоредби от Закона за убежището и бежанците.

Всички лица, подали заявления, подлежат на потвърждаване за принадлежност към допустимите целеви групиот ДСП – гр. Гурково.