ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР НА ОБЩИНА ГУРКОВО ЗА РАЗПОРЕДИТЕЛНИТЕ СДЕЛКИ С ИМОТИ - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ съгласно чл.41, ал.4 от ЗОС /ДВ бр. 54/2008год. В сила от 17.06.2008год./

ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪРНА ОБЩИНА ГУРКОВО ЗА РАЗПОРЕДИТЕЛНИТЕ СДЕЛКИ С ИМОТИ - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ съгласно чл.41, ал.4 от ЗОС /ДВ бр. 54/2008год. В сила от 17.06.2008год./

.xls

МЕНЮ