СЪОБЩЕНИЕ

Общинска администрация град Гурково обявява, че   на интернет страницата на община Гурково е публикуван проект „Проект на ПЛАН-СМЕТКА ЗА ПЛАНИРАНИТЕ ПОСТЪПЛЕНИЯ И ИЗРАЗХОДВАНИ СРЕДСТВА ОТ ТАКСА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ ЗА 2022 ГОДИНА В ОБЩИНА ГУРКОВО

МЕНЮ