СЪОБЩЕНИЕ

Сдружение „Местна инициативна група - „Мъглиж, Казанлък, Гурково” обявява процедура за подбор на проектни предложения BG16RFOP002-2.105: МИГ „Мъглиж, Казанлък, Гурково” -„Подкрепа за развитие на предприемачеството“ и BG16RFOP002-2.104: Подобряване производствения капацитет в МСП на територията на МИГ „Мъглиж, Казанлък, Гурково ". 

 

Обява ОПИК-105.docx

Обява ОПИК-104.docx

МЕНЮ