Покана за ЗАСЕДАНИЕ на Общински Съвет на Община Гурково на 19.05.2020 г.

ЗАСЕДАНИЕ

 на ОбС на Община Гурково на

19.05.2020 г.

                                                             

                           П О К А Н А

 

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА  свиквам  заседание на Общински съвет – град Гурково на  19.05.2020 г. /ВТОРНИК/от  10,00часа в  МЛАДЕЖКИ КЛУБ – ГУРКОВО  при  следния проект за

 

                                                                       Д Н Е В Е Н  Р Е Д:

 

1. Предложение  с  вх. №  ОС  –  90  / 07.05.2020 г. – приемане актуализираното разпределение на промените по бюджета на Община Гурково за първото тримесечие на 2020 година.          

                                                           Вносител: Кмет на Община

2. Предложение  с  вх. №  ОС  –  80  / 07.05.2020 г. – приемане на Анализ на потребностите от подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в Община  Гурково.

                                                          Вносител: Кмет на Община

3. Предложение  с  вх. №  ОС  –  102  / 11.05.2020 г. – приемане на Отчет за изпълнение на Програмата за развитие на туризма в Община Гурково за  2018-2019 г. и  Програма за развитие на туризма в Община Гурково за 2020-2021 г.

                                                         Вносител: Кмет на Община

  1. Предложение  с  вх. №  ОС  –  95  / 08.05.2020 г. – приемане Отчет за изпълнение на Програма за развитие на физическото възпитание и спорта в община Гурково  за 2019г. и приемане  Програма за развитие на физическото възпитание и спорта в община Гурково за периода 2020 – 2021 г.

                                                          Вносител: Кмет на Община

5. Предложение  с  вх. №  ОС  –  91  / 07.05.2020 г. – предварително съгласие за право на прокарване на оптичен кабел през поземлени имоти – общинска собственост за изграждане на обект: „Оптична свързаност на територията на община Гурково, област Стара Загора“

                                                          Вносител: Кмет на Община

6. Предложение  с  вх. №  ОС  –  92  / 07.05.2020 г. – разрешение за изработване на проект за ПУП – ПП /парцеларен план/ за обект: „Оптична свързаност на територията на община Гурково, област Стара Загора“

                                                          Вносител: Кмет на Община

7. Предложение  с  вх. №  ОС  –  85  / 07.05.2020 г. – одобряване на проект за Изменение на ПУП /подробен устройствен план/ – ПР /план за регулация/ на УПИ І – 45, УПИ ХХ – 45 и УПИ ХІХ – 46в кв.4 и изменение на улична регулация от о.т. 16 – о.т. 24 – о.т. 23 по ПР на с.Конаре, община Гурково.

                                                          Вносител: Кмет на Община

8. Предложение  с  вх. №  ОС  –  84  / 07.05.2020 г. – разрешение за изработване на проект за Изменение на ПУП /подробен устройствен план/ – ПР /план за регулация/ на УПИ  ІІ - 173, УПИ ІІІ – 174, УПИ Х – 173 в кв. 33 и изменение на улична регулация от о.т.74 – о.т.75 – о.т. 76 – о.т. 77 – о.т. 78 по ПР на с.Конаре, община Гурково

                                                              Вносител: Кмет на Община

9. Предложение  с  вх. №  ОС  –  96  / 08.05.2020 г. –  определяне на нов срок за изготвяне на проект за Правилник за организацията и дейността на Общински съвет - Гурково, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.

                                                              Вносител: Председател на ОбС – Гурково

10. Предложение  с  вх. №  ОС  –  82  / 07.05.2020 г. – разпореждане с поземлени имоти – публична общинска собственост – предоставяне под наем на част от поземлен имот  идентификатор22767.206.46по кадастралната карта на с. Паничерево, общ. Гурково.

                                                               Вносител: Кмет на Община

11. Предложение  с  вх. №  ОС  –  83  / 07.05.2020 г. – разпореждане с поземлени имоти – публична общинска собственост – предоставяне под наем на поземлен имот с идентификатор22767.111.557по кадастралната карта на с. Паничерево, общ. Гурково.

                                                               Вносител: Кмет на Община

12. Предложение  с  вх. №  ОС  –  87  / 07.05.2020 г. – предоставяне под наем на част от недвижим имот – частна общинска собственост с идентификатор22767.501.449.2 по кадастралната  карта на с. Паничерево, общ. Гурково.

                                                                 Вносител: Кмет на Община

13. Предложение  с  вх. №  ОС  –  88  / 07.05.2020 г. –  разпореждане с поземлен имот – частна общинска собственост – продажба на ПИ с идентификатор 38203.501.292 и построената в него сграда с идентификатор 38203.501.292.1 и постройка на допълващо застрояване с идентификатор 38203.501.292.2, находящи се в с. Конаре, община Гурково

                                                                 Вносител: Кмет на Община

14. Предложение  с  вх. №  ОС  –  81  / 07.05.2020 г. –  антикризисни мерки относно преодоляване на последиците от обявеното извънредно положение в страната с Решение от 13.03.2020г. на НС, приложими на територията на община Гурково

                                                                Вносител: Кмет на Община

15. Предложение  с  вх. №  ОС  –  100  / 11.05.2020 г. –  управление и опазване на горски територии – общинска собственост

                                                                Вносител: Кмет на Община

16. Предложение  с  вх. №  ОС  –  86  / 07.05.2020 г. – прекратяване на съсобственост чрез продажба на общински имоти.

                                                               Вносител: Кмет на Община

 17. Предложение  с  вх. №  ОС  –  93  / 08.05.2020 г. –       присъждане на награди на Община Гурково.

                                                           Вносител: Председател на ОбС – Гурково

18. Предложение  с  вх. №  ОС  –  101  / 11.05.2020 г. – отчет за изпълнение на “Програма за опазване на околната среда на Община Гурково 2015-2020 г.” за 2019 год.

                                                                Вносител: Кмет на Община

19. Предложение  с  вх. №  ОС  –  97  / 08.05.2020 г. – приемане на Отчета за дейността и основните проблеми на кметство Паничерево, Община Гурково за периода 12.11.2019 г. – 01.05.2020 г.

                                                              Вносител: Кмет на кметство Паничерево  

20. Предложение  с  вх. №  ОС  –  98  / 08.05.2020 г. – приемане на Отчета за дейността и основните проблеми на кметство Конаре, Община Гурково за  12.11.2019 г. – 01.05.2020 г.

                                                                        Вносител: Кмет на кметство Конаре  

21. Предложение  с  вх. №  ОС  –  99  / 08.05.2020 г. – приемане на Отчетите за дейността и основните проблеми на кметските наместници  по населените места Пчелиново, Лява река и Димовци за  периода 12.11.2019 г. – 01.05.2020 г.

                                                                    Вносител: Кмет на Община

22. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.

23. Точка „Разни”.

 

 

 

          Забележка: При постъпили в срок според Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Гурково, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация материали е възможна промяна на дневния ред.

 

ГОЧО ГОЧЕВ /п/

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС – ГУРКОВО

 

 

Постоянните комисии към  Общински съвет – Гурково ще заседават съвместно на   15.05.2020 г. /петък/ от 15,00 часа в Младежки клуб – Гурково.

 

МЕНЮ