ПОКАНА

                                                                                                    ЗАСЕДАНИЕ

                                                                                         на ОбС на Община Гурково на

                                                                                                    28.01.2022 г.

                                                         

   

                                                                                                      П О К А Н А

 

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА  свиквам  заседание на Общински съвет – град Гурково на 28.01.2022 г.  /ПЕТЪК/ от  9,00 часа в МЛАДЕЖКИ ДОМ, НАХОДЯЩ СЕ НА ПЛ.“ГЕНЧО КЪРГОВ“ В ГР. ГУРКОВО  при  следния проект за

 

                               Д Н Е В Е Н  Р Е Д:

 

1. Предложение    с    вх. №    ОС – 15/19.01.2022 г.- приемане на Отчет за изпълнението на Програмата за управление на Община Гурково през мандат 2019-2023 г. за периода 01.01.2021 г.- 31.12.2021 г.

                                                                                             Вносител: Кмет на Община

2. Предложение    с    вх. №  ОС – 6 /17.01.2021 г.- приемане Отчет за дейността на Общински съвет – Гурково и на неговите комисии за периода  01.07.2021 – 31.12.2021 година.

                                                                                             Вносител: Председател на ОбС                                                                            

3. Предложение    с    вх. №    ОС – 7 /18.01.2021 г. - Отчет за изпълнение на Решенията на Общински съвет – Гурково за периода 01.07.2021 г. – 31.12.2021 г.

                                                                                             Вносител: Кмет на Община

4. Предложение    с    вх. №    ОС – 10 /18.01.2022 г. – приемане на Отчет за изпълнение на Годишната програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за 2021 година.

                                                                                              Вносител: Кмет на Община  

5. Предложение    с    вх. №    ОС – 11/18.01.2022 г.- приемане на Годишна програма за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост през 2022 г.

                                                                                              Вносител: Кмет на Община

6. Предложение    с    вх. №    ОС – 9/18.01.2021 г.- одобряване разходи за командировки.

                                                                                     Вносител: Председател на комисия

7. Предложение    с    вх. №    ОС – 8/18.01.2021 г.- съгласие за закупуване на съдове за събиране на биоразградими отпадъци  със средства, натрупани като отчисления от Община Гурково  по чл. 64 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО)

                                                                                              Вносител: Кмет на Община

  1. Предложение    с    вх. №    ОС – 14/18.01.2021 г. - определяне на пасищата, мерите и ливадите за общо и индивидуално ползване на територията на Община Гурково, правила за ползването им и годишния план за паша за стопанската 2022-2023 г.

                                                                                              Вносител: Кмет на Община

9. Предложение    с    вх. №    ОС – 12/18.01.2021 г. - учредяване възмездно право на строеж, за жилищно строителство, върху недвижим имот – частна общинска собственост, с идентификатор 18157.98.964 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Гурково.

                                                                                              Вносител: Кмет на Община

10. Предложение    с    вх. №    ОС – 13/18.01.2021 г. - учредяване възмездно право на строеж, за жилищно строителство, върху недвижим имот – частна общинска собственост, с идентификатор 18157.98.969 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Гурково.

                                                                                    Вносител: Кмет на Община

11. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.

12. Точка „Разни”.

 

 

Забележка: 1. Поради динамичните промени, свързани с противоепидемичните мерки срещу  COVID – 19 е възможна промяна в часа и мястото на провеждане на заседанията на постоянните комисии на ОбС и на заседанието на ОбС – Гурково, за което своевременно жителите на община Гурково ще  бъдат уведомени.

 

            2. При постъпили в срок според Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Гурково, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация материали е възможна промяна на дневния ред.

 

 

ГОЧО ГОЧЕВ /п/

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС – ГУРКОВО

 

 

Постоянните комисии към  Общински съвет - Гурково ще заседават съвместно на 24.01.2022г. /ПОНЕДЕЛНИК/ от 9,00 часа в Младежки дом, находящ се на пл. “Генчо Къргов“ в гр. Гурково.

МЕНЮ