П Р Е В Е Н Ц И Я И МЕРКИ ЗА ОБЕЗОПАСЯВАНЕ НА ГОРИТЕ И ЗЕМЕДЕЛСКИ ПЛОЩИ ОТ ПОЖАРИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ГУРКОВО , ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА

ОБЩИНА ГУРКОВО

 

П Р Е В Е Н Ц И Я

 

И МЕРКИ ЗА ОБЕЗОПАСЯВАНЕ НА ГОРИТЕ И

ЗЕМЕДЕЛСКИ ПЛОЩИ ОТ ПОЖАРИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА

ОБЩИНА ГУРКОВО , ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА

 

          Със Заповед № АП-07-ЗД-10/02.03.2020г. на Областния управител на Област Стара Загора, Г-ЖА ГЕРГАНА МИКОВА периода от ОТ 02.03.2020 год. до 30.11.2020 год.  е ОПРЕДЕЛЕН за пожароопасен сезон в горските територии в Област Стара Загора.Кмета на община Гурково  издаде Заповед №З-138/12.03.2020 год. относно осигуряване на пожарната безопасност,предотвратяването и гасенето на пожари в горските и полските територии в общината.  При организиране на борбата с горските пожари ежегодно участие вземат Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ и Районна служба„Пожарна безопасност и защита на населението“ – Гурково , Държавно горско стопанство – Гурково , Община Гурково , както и отчасти собствениците и ползвателите на горски територии и лицата, извършващи дейности в тях.  Последните трябва да поддържат постоянна бдителност и готовност с цел недопускане на запалвания и пожари в горските територии, тъй като те са едни от най-опасните и трудни за овладяване бедствия, които причиняват забележителни поражения както на горите, така и на горската фауна, селскостопанската продукция и чистотата на въздуха. Последиците остават за дълго.

          Статистиката показва, че основните причини за възникването на пожарите е човешка небрежност,  в 1 % от случаите горските пожари се причиняват от мълнии, а в останалите 99 % причина за огнените бедствия е човешка дейност, било небрежност или умишлени действия.

 

         ЗАБРАНЯВА СЕ  ПАЛЕНЕТО НА ОТКРИТ ОГЪН И ИЗВЪРШВАНЕ НА ОГНЕВИ РАБОТИ НА РАЗСТОЯНИЕ ПО-МАЛКО ОТ 100 М. ОТ ГРАНИЦИТЕ НА ГОРСКИТЕ ТЕРИТОРИИ,което е в нарушение на чл. 137 ал. 3 от Закона за горите и санкциите за нарушителите са в размер от 100 до1000 лв. По време на пожароопасния сезон се забранява още изхвърлянето на горими отпадъци, които трябва да се депонират само на определените за целта места. В брой 38/2012 г. на Държавен вестник, е обнародвана Наредба № 8 от 11.05.2012г., регламентираща условията и реда за защита на горските територии от пожари.

 

          АБСОЛЮТНО ЗАБРАНЕНО Е "ПАЛЕНЕТО НА СТЪРНИЩА", КАКТО И ПАЛЕНЕТО НА ОГЪН НА ОТКРИТО ВЪВ ВЕТРОВИТО ВРЕМЕ. ЗАБРАНЕНО Е ИЗХВЪРЛЯНЕТО НА ФАСОВЕ И НА СТЪКЛЕНИ БУТИЛКИ, КОИТО МОГАТ ДА ИМАТ ЕФЕКТА НА ЛУПА.

            Физическите лица, преминаващи или пребиваващи в горските територии е задължително да спазват правилата за пожарна безопасност в тях.                                      

         Обърнато е особено внимание на контрола по почистването на тревни горими материали покрай пътища, земеделски земи и др.

            ПРЕВАНТИВНИ МЕРКИ ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА ПОЖАРИТЕ ПО ВРЕМЕ НА ЛЕТНИЯ ПОЖАРООПАСЕН СЕЗОН.

Изгарянето на растителни или други отпадъци, ОСОБЕНО ПРИ НАЛИЧИЕТО НА ВЯТЪР, крие сериозна пожарна опасност и нерядко води до сериозни огнени бедствия. Като не рядко пострадалите са и самите лица, причинили пожара, поради бързото му неконтролируемо разрастване на големи площи.

        НЕ ПАЛЕТЕ ОГЪН НА ОТКРИТО ВЪВ ВЕТРОВИТО ВРЕМЕ.

Това е предпоставка за пренасяне на големи разстояния на запалени частици и може да доведе до бързо разпространение на пожара.

В дворовете палете огън само, ако предварително сте обезопасили огнището и сте подготвили подръчни уреди за пожарогасене - съдове с вода и пясък, лопати, тупалки и др.
          Не палете огън в близост до стрехите на сградите и под клоните на дърветата.

        НИКОГА НЕ ОСТАВАЙТЕ НАКЛАДЕНИЯ ОГЪН БЕЗ НАБЛЮДЕНИЕ !!!

          Забранено е паленето на огън в междублоковите пространства, където са паркирани много автомобили, както и в близост до бензиностанции и газстанции, складове за леснозапалими и горими течности.

            Запаленият в сухи треви и стърнища огън лесно може да обхване намиращите се в съседство трайни насаждения, селскостопански сгради, вилни и жилищни постройки, горски масиви.

        ПРИ ПЪРВИТЕ ПРИЗНАЦИ НА ПОЖАР В ДОМА, В ДВОРА, В ПОЛЕТО ИЛИ В ГОРАТА, ПОДАЙТЕ НЕЗАБАВНО СЪОБЩЕНИЕ НА ТЕЛЕФОНИ:

 

  F ЕЕНСП  -  112 ;

  F РСПБЗН – ГУРКОВО  – 04331/2035;

F ДЕЖУРЕН ПРИ ОбщСС - ГУРКОВО – 04331/ 2209 и

    0885550294.

 

В Наредба № 8121з-968 от 10.12.2014г.се регламентират правилата и нормите за пожарна безопасност при извършване на дейности в земеделските земи.  Изискванията на наредбата са задължителни за всички юридически и физически лица, собственици и ползватели на земеделски земи, както и лица, които преминават и/или осъществяват дейности в близост до тях. 

          Изрично се забранява в земеделските земи и извън тях (слогове и крайпътни ивици) паленето на стърнища и други растителни остатъци, както и използването на открити огнеизточници !!!

 

 

РАЗЧИТАМЕ НА ВАШЕТО РАЗБИРАНЕ, ЗА КОЕТО ПРЕДВАРИТЕЛНО БЛАГОДАРИМ !!!

Превенция.doc

МЕНЮ