ОБЩИНА ГУРКОВО, ОБЛ. СТАРА ЗАГОРА НА ОСНОВАНИЕ ЗАПОВЕДИ с № № З-244, З-245, З-246 от 25.05.2018г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА ГУРКОВО

Публикувана на: 2018-05-28

Прикачени файлове: 0

ОБЩИНА ГУРКОВО, ОБЛ. СТАРА ЗАГОРА

НА ОСНОВАНИЕ ЗАПОВЕДИ с № №  З-244, З-245, З-246 от 25.05.2018г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА ГУРКОВО

О Б Я В Я В А:

І. Публичен търг с явно наддаване за продажба нанедвижим имот– частна общинска собственост, представляващ:

Селскостопанска сграда с идентификатор 21124.32.283.3, със застроена площ  от 33 кв.м., брой етажи: 1 с предназначение: Селскостопанска сграда, и

Селскостопанска сграда с идентификатор 21124.32.283.8, със застроена площ  от 23 кв.м., брой етажи: 1 с предназначение: Селскостопанска сграда

Сградите са разположени в поземлен имот с идентификатор 21124.32.283, находяща се в с. Димовци, общ. Гурково, обл. Стара Загора по КК  и КР, одобрени със Заповед РД-18-39/28.06.2010 год. на ИД на АГКК,

Търгът ще се проведе на 28.06.2018г. от 1100 часа в Общинска администрация гр. Гурково ет.2, ст. №6 при първоначална тръжна цена - 4120,00 лв./четири хиляди сто и двадесет лева/, без ДДС.

 

ІI. Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на поземлен имот – частна общинска собственост, представляващ:

1. Поземлен имот с идентификатор 18157.183.26 по кадастралната карта на гр. Гурково с площ 116 кв.м. Трайно предназначение на територията: Земеделска. Начин на трайно ползване: Лозе

Търгът ще се проведе на 28.06.2018г. от 1115 часа в Общинска администрация гр. Гурково ет.2, ст. №6 при първоначална тръжна цена - 13.00 /тринадесет / лева без ДДС годишен наем за целия имот

2. Поземлен имот с идентификатор 18157.183.27 по кадастралната карта на гр. Гурково с площ 189 кв.м. Трайно предназначение на територията: Земеделска. Начин на трайно ползване: Лозе

Търгът ще се проведе на 28.06.2018г. от 1130 часа в Общинска администрация гр. Гурково ет.2, ст. №6 при първоначална тръжна цена - 22.00 /двадесет и два/ лева без ДДС годишен наем за целия имот

 

Дати за оглед на обекта: всеки работен ден от 8.00 до 17.00 часа, до датата предхождаща датата на търга до 16,00 часа.

Желаещите да участват в търга могат да внесат депозити в касата на Общинска администрация - Гурково най-късно до 16,00 часа на 27.06.2018г.

Тръжни документи се закупуват от кандидатите за участие в търговете в стая №14, ет.2 в сградата на Общинска администрация гр. Гурково срещу такса от 30,00 лв.

Кандидатите за участие в търговете могат да подават документи в стая №10, ет.2 / деловодство / на Общинска администрация до 16,30 часа на 27.06.2018г.

При липса на участници за посочената дата, следващият търг да се проведе на 12.07.2018г. при същите условия, като депозитите да се приемат 11.07.2018г. включително.

За справки: тел: 04331/22-60

 

 

Документи и файлове

Файл
Размер
Дата на качване

МЕНЮ